Dato: 16. juli 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

»Rolighed« den 16 Juli 1872.

Kjære, velsignede Fru Grevinde!

Uagtet jeg i dette Øieblik har udtalt til Deres Naades Tjener min Beklagelse over at jeg ikke kan modtage den venlige Indbydelse i Dag, vil jeg dog her skriftligt give det samme. Igaar lovede jeg een af mine Venner i Kjøbenhavn at jeg i Aften vilde blive hjemme paa »Rolighed«, for at modtage ham og en ung talentfuld Svensker300, som han gjerne vilde indføre hos Melchiors, de komme henimod syv og ere budne at blive her iaften. Jeg kan altsaa ikke tage til Byen, ikke nyde Godt af Deres Naades og Excellensens Velvillie mod mig. Jeg har skrevet to nye Eventyr: "Tante Tandpine"301 og "Eventyrbogen"302; begge glæder jeg mig til at læse for Deres Naade naar jeg kommer hjem fra et kort Besøg i Sverrig hvor hen jeg reiser een af de første Dage303.

Vil Deres Naade bringe Excellensen og Børnene min hjerteligste Hilsen.

I Taknemlighed og Ærbødighed

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus