Dato: 5. januar 1839
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[5. Jan. 1839]

Det er ret kjedeligt, at jeg med al Umage ikke kan faae fat paa det Hefte af Europa hvori Recensionen staaer, jeg har havt flere Hefter hjemme baade fra Militairbibliotheket og Læseforeningen; men der ere store Huller imellem, da flere ere paa Landet; havde jeg dog blot skrevet den af da jeg havde den; men deels tænkte jeg at De alt kjendte den, deels troede jeg ogsaa at det maatte være en let Sag at faae den i Kjøbh. Af Registeret i et af de nærmeste Hefter har jeg seet, at den staaer i 3die Bind for 1838 det Hefte for August Maaned , hvori Pag: 372 forekommer. Europa maae de dog vel have i Athenæum. – Her har De Gaaseurten, kan De benytte den vil det fornøje mig! – Med Fader er det op og ned, for Øieblikket ikke godt. Samme Aften efter at jeg havde fuldendt mit sidste Brev til Dem, blev jeg syg, laae nogle Dage; men har nu idag igjen for første Gang i mine Ferier været ude. Det er al den Sorg og Sygdom omkring mig ; men nu har jeg ogsaa foresat mig at være ret stærk, ja hvis det er mig muligt imellem lidt letsindig, gaae ud og adsprede mig, naar der gives Leilighed, og jeg ikke savnes hjemme. De skal ikke oftere min kjære Broder faae et saa klynkende Brev fra mig som det sidste, jeg føler godt at det er Uret og egoistisk saaledes at kaste sin Sorg og Sygelighed paa Andre. Jeg har det bedste Forsæt, til at virke velgjørende paa mine Venner; men har desværre ikke altid Kraft til at udføre det. Naar De igjen skriver saa svar mig ikke paa mit Klynkeri, fortæl mig lidt om Deres egne Glæder og Sorger. – Det er dog i Grunden lidt ærgerligt at Svenskerne saaledes have tilegnet sig Deres Eventyr, jeg vilde iøvrigt grumme gjerne læse dem paa Svensk. Naar Dagene bliver lidt længere skal jeg tage fat paa den tydske Oversættelse af Tinsoldaten; men hvad skal jeg f Ex give for: "Fagre, fagre Krigsmand" o s v, det veed jeg ikke? Hvis jeg ikke tog mig Vand over Hovedet vilde det more mig mere ogsaa at oversætte Gaaseurten paa Fransk, dog det er nok bedst at jeg ikke vover derpaa – Naar Fader bliver lidt bedre maae Du endelig begynde at skrive en ny Novelle sige de ogsaa Alle herhjemme, ja jeg bør og vil ogsaa gjøre det, naar jeg blot kunde faae en ret levende Interesse derfor; men den mangler desværre, jeg er af Naturen saa stolt at Andres Roes ingen Værd har for mig naar jeg ikke føler med mig selv at jeg har fortjent den og hvad der er endnu værre, jeg har for megen Tiltro til min egen Dom. – Den nyeste Nyhed her i Byen er Deres Forlovelse med Mis Hansen den roullerer her i denne Tid fra Huus til Huus232 . Jane Knutzen der i et halvt Aar ikke har sadt sin Fod hos os kom forleden for at bringe os den lige saa varm som hun havde faaet den gjennem Fr. Espensen fra Kjøbh.233 hun fortalte endnu en heel Deel om et Legat Fr. Bügel havde tiltænkt Dem osv osv. Jeg sagde hende at jeg ikke troede det Hele; men maatte love hende, om De meldte os det, da at lade hende det vide – siden have Flere spurgt os derom; men have rigtignok faaet samme Svar, at vi jo vel ikke kunde forsværge det, som Intet i Verden; men at vi langtfra trode det. Levvel ! – Alle sende de bedste Hilsner gjennem

Lørdag d: 5te Januar

Søster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost