Dato: 30. april 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

705. Til E. Collin.

Wien den 30 April 1872.

Kjære Ven !

Inderlig, hjertelig Tak for Deres righoldige Brev, det jeg modtog igaar. Det bedrøver mig meget at Deres Søster endnu er saa lidende, og jeg længes meget efter at vide hvorledes det vedbliver at være. Fra Dresden skrev jeg hende til og bad om Einer vilde give mig Brev særligt om hende. Jeg haaber at et saadant indtræffer her til Wien medens jeg endnu er her, men allerede paa Søndag ønsker jeg at reise her fra; da har Opholdet været her netop een Uge. De Breve som sendes senere beder jeg om, maa gaae til Innsbruck i Tyrol, poste restante. Jeg er ogsaa forstemt over at høre at De og Deres Kone saa langsommeligt skride frem i Bedring. Gid dog at hjemme Sommeren vilde begynde, nu er jeg midt inde i den; jeg skriver dette foran det aabne Vindue748 og sidder i Skjorte-Ærmer. Ude paa Gaden, igaar og i Dag, er det næsten ikke til at vandre om saa hedt er det. Mit forrige Brev fik De fra Leipzig, det var i Messen netop jeg var der og da er alle Priser forhøiede, jeg veed ikke om jeg i mit Brev fortalte Dem min Forfærdelse da jeg fik Regning og havde at betale for to Værelser i to Dage, 16 Rdlr Dansk, det er mere end man giver i London. Jeg skal ikke anbefale Hotel Hauffe i Leipzig. Da vi kom til Dresden fandt vi her Foraaret i al sin Friskhed og Herlighed; vi boede godt med smuk Udsigt til Elben. Jeg gik strax til Fru Serre, men havde den Sorg at hun var meget syg, ja de turde ikke fortælle hende at jeg var indtruffe[t] i det de frygtede at hun derved kom i en Sinds­bevægelse der kunde virke skadeligt. Først den næste Eftermiddag fik hun at vide om min Ankomst og jeg talte med hende. Nogle Minutter hver Dag, saa længe jeg blev i Dresden, besøgte jeg hende, men hendes Fødselsdag, den 28, gik denne Gang stille hen; derfor reiste jeg ogsaa to Dage forud fra Dresden. General Raasløff var paa Reise, men Fruen og Datteren, de elsk­værdige Mennesker, traf vi sammen med, og var hos dem en Middag. De havde indbudt Musikeren Grützmacher og Galleriets Bestyrer Hübner, vi havde ret en smuk Dag og det ogsaa en følgende, hos min gamle Ven fra Weimar, Kammerherre Boillieu de Marconnay, som De kjender; han er nu anden Gang gift, har to voxne Børn med sin første Kone og 7 med den nuværende. Han var ganske den gamle, elskværdige Ven. Det var en Lyst paa Jernbanen gjennem det sachsiske Schweitz at see den utallige Mæng­de blomstrende Frugttræer, de deilige lysegrønne, solfyldte Linde. I Prag havde vi en graa, regnfuld Dag, det var meget koldt; men da vi naaede Brünn var Solskin og Varme, der i den Grad er tiltaget her i Wien at det er næsten en Plage. Vi kom her i Søndags Eftermiddag og boer i »König von Ungarn«, et mindre, men godt Hotel der ligger ved Stephanspladsen og er mig særdeles anbefalet af Kammerherre Benzon som i flere Aar var i østerisk Tjeneste og altid boede her. Idag har jeg med Bloch været hos vor Minister Falbe, jeg syntes just at Bloch skulde komme der og ikke aldeles stille reise gjennem Wien, naar jeg besøgte Falbe.–Imorgen see vi Ballet­ten Flik & Flok hvori Carl Prices Broder har een af Hovedrollerne, over­morgen høre vi »DonJuan«. Hils nu paa det hjerteligste [Deres] Kone, som jo læser dette Brev og modtager min særdeles Tak for hendes Bilag i Deres Brev. Hils Louise og Jonas.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

[ I Margen:] Raasløffs sende hjertelige Hilsener til Dem, Deres Frue og Louise.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost