Dato: 22. april 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Drewsen, f. Collin
Sprog: dansk.

Dresden den 22 April 1872.

Kjære Fru Drevsen!

Igaar kom jeg og min unge Reiseven William Bloch her til Dresden hvor jeg strax søgte hen paa Posthuset, for at høre hjemmefra, der var ogsaa Brev fra Fru Jette Collin; men det satte mig ret i veemodig Stemning, jeg hørte at De endnu vedblev at være daarlig og jeg føler derfor en stor Trang til snarest at skrive Dem til; give Gud at jeg om faae Dage, naar jeg naaer Wien og venter Breve poste restante, maa erfare at De har det en Deel bedre. Her i Dresden er det deiligt Foraarsveir; saa sommervarmt at jeg igaar og i Dag har lagt Vintertøiet. Alle Frugttræerne blomstre; gid at De havde det Veir i Rosenvænget, maaskee det vilde være en heel Velsignelse for Dem. / Foruden at Efterretningerne fra Kjøbenhavn ikke vare glædelige, havde jeg ogsaa ved min Ankomst til Dresden den Sorg at finde Fru Serre meget syg, ja i den Grad lidende af Vattersot i Underkroppen, at man ikke turde sige hende at jeg var indtruffet, i det man frygtede at det vilde sætte hendes Sind saaledes i Bevægelse at det kunde blive hende farlig; Dagen derpaa hørte hun dog om min Ankomst og jeg var hos hende og fandt hende meget lidende, jeg har maattet love hende at blive et Par Dage og daglig nogle Minutter besøge hende. Middagen igaar tilbragte jeg med Bloch, meget behagelig hos Raasløff; Generalen var paa Reise, men Fru og Frøken Raasløff gjorde os det høist behageligt. Før Maaltidet kjørte de en smuk Tour med os / omkring Byen hvor alle Veie staae med blomstrende Frugttræer, Linde og Birke prange i det deiligste Grønt. I Dag spise vi hos min gamle Ven Kammerherre Beaullieu de Marconnay, som Deres Broder Eduard vil erindre sig; iaften gaae vi i Theatret til Schakspeares Tragedie Otello og Overmorgen reise vi, om Gud vil til Prag og derfra til Wien. Siig den kjære Einar at det vilde glæde mig meget om jeg der fandt fra ham et Brev poste restante, han lovede mig et saadant fra Paris, men holdt ikke Ord, nu vilde jeg blive end mere glad om der kom en Skrivelse fra ham og jeg deri særligt hørte hvorledes det staaer sig med Dem. / Hils Deres Mand, Sønnerne, hele Familien Lind og andre kjære Venner. Jeg vil haabe at det gaaer fremad i Bedring med Fru Jette Collin og at Deres Broder vinder mere Styrke og Humeur. - Om en sex Uger tænker jeg igjen at være i Danmark og da fornemme Foraarsluft og varmt Solskin, see alle min Kjære i Sundhed og Glæde.

Deres trofaste, taknemlige.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 13, 561-64)