Dato: 20. april 1872
Fra: H.C. Andersen, William Edw. Bloch   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Dresden den 20 April 1872.

Kjære Ven!

I Middags Klokken tolv kom Bloch og jeg her til Dresden og mit første Værk herfra skal være Brev til Dem og Deres Frue. Iforgaars, for otte Dage siden, forlod Bloch Kjøbenhavn, for at vi ud paa Aftenen, kunde mødes i Korsør, men hans Telegram herom kom saa seent til Basnæs at jeg først næste Morgen kunde begynde Reisen; oppe Klokken 5 og efter at have kjørt halvfjerde Miil til Morgen turde jeg ikke indlade mig paa den lange Fart til Hamborg i een Dag og vi gik derfor kun til Odense, hvor jeg førte min unge Reiseven om. Næste Dag i et stormende Veir, i hvilket vi ret vippede paa lille Belt naaede vi først, forsinkede af Stormen, Klokken elleve til Hamborg. Deres Broder Simon søgte vi strax næste Morgen, men han var reist til Berlin; i Hanover stode alle Frugttræer i Blomster og her tilbragte vi en meget behagelig Dag hos Fru Rubens Forældre, hvor vi fik en stor Middag og saae flere venlige Ansigter; om Aftenen vare vi i Theatret og hørte Operaen "Afrikanerinden",. som blev godt givet. Naar De seer Hr eller Fru Rubens da bring min hjertelige Tak for det behagelige Bekjendtskab de forundte mig. Frøken Coppel og Frøken Frederici mødte med Fru Coppel paa Banegaarden ved Afreisen og jeg fik to smukke Bouquetter. Natten derpaa blev tilbragt i Magdeburg, da vi hørte at der var Messe i Leipzig og man maatte forud bestille Logi, jeg telegrapherede da til det bedste Hotel "Hauf!es Hotel" og fik to særdeles gode Værelser og det paa første Sal, men tænk Dem, da Regningen imorges kom havde jeg at betale for disse i to Nætter, 12 ThaIer preusisk, altsaa 16 Rigsdaler dansk, det var mere end jeg har givet i Paris og London, det Øvrige i Hotellet var i tilsvarende Priis, jeg raader ingen af mine Venner at tage ind der, men Varerne vare gode,og Værelserne med, det skylder jeg Sandheden at sige. Nu ere vi da i Dresden Hotel "Bellevu". - Strax efter at have spiist til Middag gik jeg hen til Fru Serre, men hun var meget syg, det er nok Vattersot i Underlivet, man turde ikke meddele hende at jeg var her, det vilde angribe hende ,for meget. Imorgen skal jeg erfare om hun kan see mig eller ikke. Det stemmer mig meget veemodig. Et Brev jeg i Dag har modtaget fra Fru Collin i Kjøbenhavn er ogsaa nedslaaende, Fru Drevsen er meget daarlig og de synes ængstelige for hende. Imorgen opsøger j eg General Raasløffs og Digteren lpsen; mange Dage bliver vel ikke Opholdet her i Dresden og jeg beder Dem derfor naar De glæder mig med Brev da at sende det til Wien poste restante. Kan De da opgive mig Billes Adresse der. Hils paa det inderligste Deres velsignede Kone og alle Børnene. Jeg vil haabe at det nu er bedre med Robert. Hils særdeles hos Melchiors. Jeg overlader Bloch Resten af Papiret. Lev hjertelig vel.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 344-47)