Dato: 9. februar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen, February 9, 1872.

Dear and excellent friend:

This morning I received your kind letter of January twentythird! I am glad that yon have seen and talked with Robert Watt. He will now, on his return home, be able to tell me about you and many dear friends in magnificent America. It was a pleasure to me to hear that The Story of My Life has been gone through by Bagger, and that, as I gather, a new edition is planned soon to appear. Kindly send me a few copies at that time, as those I got of the first edition, with the exception of one which I kept, have been given to friends in Denmark who were eager to read the continuation of The Story of My Life.

Before Mr. Hurd and his family left New York, he wrote me about his travel plans and gave me his London address. He wanted to know if we might get together in the south during the summer. I wrote him a letter in reply immediately, which he received the day after his arrival in England. He has written me again later. Unfortunately it will be impossible for us to meet in the south. This year I shall not get further than the Tyrol, but perhaps Mr. Hurd will visit Copenhagen and Stockholm, and then, God willing, we shall see each other.

In December I got a letter from Bagger in America. He told me that your translation of "The Great Sea Serpent" was to appear at that time, and he promised to send me newspaper critiques of my work, of which he thought highly. I have heard nothing in the meantime, and have indeed not received the December issue in which I suppose the story appeared. It was my thought that it would be available to readers early in December, and hence I withheld it here until about a week before Christmas. By this time you must have seen it in the lllustrated Times. Be sure to send the English version.

In April Reitzel is publishing a collection of my latest fairy tales and stories which have not been brought together before in Danish such as: "The Comet," "Luck May Lie in a Pin," etc., but besides these, an entirely new story is appearing, which everyone to whom I have read it likes very much. As indicated, this will be published in April. In the meantime I shall copy it within a few days and send it to you for translation. It can then be published in the April issue, hence at the same time as the Danish original.

We are having a very mild winter, one degree of frost, more often two degrees of heat, but scarcely ever a ray of sunshine. Here it is grey and wet; the fog is so thick and heavy that one can taste it. Such winter weather is not to my liking, and so for several months I have been delicate and have found it impossible to get rid of my cold. Meantime I am taking some part in social life, perhaps a little too much. But my many friends always want me to be with them.

My countryman, Mr. Topsøe, who visited America last year, has published a most interesting account of his journey there. It is accompanied by illustration s and is widely read. Let me know if you have received under separate cover a little book by the young author, Mr. Krohn. I brought it to the postoffice myself to be sure that it got off properly. My elderly friend, Councilor of State Edvard Collin, whom you know from The Story of My Life, has had a painful operation these past days. The surgeons had to cut into the cheek and saw off a large piece of the jaw-bone. But he is getting along very nicely!

And now my heartiest greetings to you and your family and my other friends.

your devoted friend,

H. C. ANDERSEN

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn 9, Februar 1872

Kjære, fortræffelige Ven!

I denne Morgen modtog jeg Deres venlige Skrivelse for den 23 Januar! det glæder mig at De har seet og talt med Robert Watt, han vil da ved sin Hjemkomst kunne fortælle mig om Dem og mange kjære Venner i det storartede Amerika. Det var mig fornøieligt at høre at mit Livs Eventyr nu er gjennemseet af Bagger, og som jeg forstaaer, snart vil komme som ny Udgave. Vær da venlig at - sende mig et Par Exemplarer, thi de jeg fik af første Oplag ere strax, paa et eneste nær, det har jeg beholdt, blevet givet til Venner i Danmark der vare begj ærlige efter at læse Fortsættelsen af Livseventyret. - Før Hr Hurd med sin Familie forlod New York, skrev han mig til om sin Reise og opgav mig sin Adresse.i London, han vilde vide om vi maaskee mødtes i Sommer sydpaa; jeg sendte igjen strax Brev som han modtog Dagen efter sin Ankomst til Engeland, har han igjen senere tilmeldt mig. Desværre mødes vi neppe syd paa; jeg kommer ikke længere i Aar; end til Tyrol, men maaskee besøger Hr. Hurd Kjøbenhavn og Stockholm og da, om Gud vil, sees vi. I December fik jeg Brev fra Bagger i America, han fortalte mig at Deres Gjengivelse af den store Søslange, i de samme Dage vilde komme ud og lovede at sende mig den Kritik Bladene afgav over min Digtning, som han syntes saa godt om. Jeg har imidlertid Intet hørt, ja slet ikke modtaget - Decemberheftet hvori, jeg antager at Historien er optaget. Jeg meente endogsaa at den vilde være at læse tidligst i December hvorfor jeg holdt den tilbage herhjemme til en 8 Dage før Juul; De maa nu have seet den i illustrerede Tidende. Send mig endeligt den engelske Gjengivelse. I April vil udkomme hos Reitzel en Samling af mine senest skrevne Eventyr og Historier, som først have været trykte paa Engelsk, men ikke før ere blevne samlede paa Dansk, saaledes: Kometen, Lykken kan ligge i en Pind etc. men der kommer dog foruden disse een ganske ny Historie, som ret tiltaler Alle hvem jeg læser den for; i April, som sagt, udkommer den; jeg skal imidlertid afskrive samme og, om nogle Dage, sende Dem den til Oversættelse, den vil da kunde komme i April Heftet og altsaa samtidig med den danske Original. - Vi have en meget mild Vinter, een Grads Kulde, dog oftest 2 Grader Varme, men næsten aldrig en. Solstraale; her er graat og vaadt; Taagen er saa tyk og tung, man kan smage den; et saadant Vinter-Veir er ikke for mig, derfor har jeg ogsaa i flere Maaneder skrantet og kan aldeles ikke blive fri for min Forkjølelse, imidlertid tager jeg dog Deel i Selskabs-Livet, ja, maaskee lidt for meget, men, mine mange Venner ville altid gjerne have, mig med. Min Landsmand Hr Topsøe, som i forrige, Aar besøgte Amerika har udgivet en særdeles interesant Skildring om sin Reise der, den er ledsaget med Illustrationer og bliver meget læst. - Lad mig vide om De har modtaget i Krydsbaand en lille Bog af den unge Forfatter. Hr Krohn, jeg bragte den selv paa Posthuset for at være forvisset om at den kom ret afsted. Min ældre Ven Etatsraad Eduard Collin, som De kjender fra mit Livs Eventyr, har i disse Dage undergaaet en smertelig Operation, Lægerne maatte skjære Kinden op og save et stort Stykke af Kjæbebenet, han befinder sig dog ret vel! Og nu min hjerteligste Hilsener til Dem Deres Familie og mine andre Venner

Deres hengivne Ven

H. C. ANDERSEN

Tekst fra: Solveig Brunholm