[København 18/12 1871]

Ogsaa jeg faaer Lov at kaste Runer paa Papiret, Hilsener, Haandklap, Juleklap, de bedste Ønsker om Glæde i Julen og et deiligt nyt Aar der vil rulle op - Imorges sendte jeg i Krydsbaand "den store Søslange" til Carl Melchior, Slangen blev præsenteret i Onsdagsaftes i Studenterforeningen og blev særdeles beklappet, jeg fik da ogsaa min Deel. Carl viser den vel nu nok frem for Søstrene og alle danskforstaaende i den gode Stad Torquay. Men nu tør jeg ikke tage mere af Pladsen paa dette Blad, jeg tænker Værdigere end jeg vente den. Hjerteligst

H. C. Andersen.

Kjære Louise og Anna! Igaar sendte jeg Dem en Hilsen i Carls Brev og har idag modtaget Dine Linier, kjære Louise, af 15de med Indlæg til Elise og Henriette Meyer, og deraf seet hvorledes det staaer til hos Dem. – Mama skal iaften i Comedie og faaer derfor ikke selv sluttet det begyndte Brev. –

Jeg sendte Frøken Otte for en Tid siden Allens Fædrelandshistorie, men har aldrig hørt om hun har modtaget den, naar Du seer hende, saa spørg hende derom, da jeg dog gjerne vil vide det. Jeg saae at Harriet har fortalt Dem om Rigsdagsgildet, det var meget morsomt og jeg troer at Folk morede dem godt. Jeg havde sørget for de meest udmærkede Vine, og Mama for meget god Anretning.

Og nu farvel for idag

Deres Dem hengivne Papa.

... syntes om det. Efter Bordet, hvor vi havde en Masse Retter, som jeg ikke har Lyst at nævne, saameget mere som jeg ikke vilde spise meget af dem, talte jeg meget med Gade; og fortalte ham om Carl som Anfører for Orchestret, og lo han og mente (ikke saa meget smigrende for Carl, men han kjender jo ikke hans Talent!!) at de andre ikke maatte være meget musikalsk begavede. Han bad forøvrigt om at hilse ham og Eder mange Gange. Nogle af Herrerne spillede. Herr Sonne en rigtig pæn jevn Bornholmer der iøvrigt skal være meget dygtig sad hele Tiden inde hos os; Madvig sad ogsaa længe og fortalte om sin Rejse i Italien, og var rigtig behagelig. Brevet skal nu af, og da ..... Harriet fortsat, vil jeg slutte fra Eders Broder

Emil

Tekst fra: Niels Oxenvad