Dato: 15. december 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 15 December 1871.

Kjære Fru Scavenius! Særdeles glad blev jeg ved at modtage Deres lange forventede Brev, og at høre Alt stod godt til paa det hjemlige Basnæs. Jeg skrev ikke strax igjen for at jeg kunde slippe min Forkjølelse og sige at jeg kom til Julen; men nu ere vi allerede saa nær paa Festdagene og det vexlende Veir er mig slet ikke godt, jeg har en slem Catarh og Gigt, saa at jeg ikke tør tage ud paa Landet; det vil blive en trist Juul for mig og jeg vil tilvisse, særligt Juleaften, tanke paa de varme, kostelige Stuer paa Basnæs, paa det fornøjelige Julebord og alle de milde Ansigter rundt om. - Maa jeg imidlertid sende min Julegave til den kjære lille Bertha, det er andet Bind af nye Eventyr og Historier med Illustrationer af Frøhlich; hun fik ifjor første Deel, næste Juul skal hun erholde tredie, som da udkommer. Siig hende at Bogen er fra "Ven - Andersen"! - Hils paa det hjerteligste den kjære Otto Scavenius; det er en heel Evighed siden jeg saae ham. Grevinde Holstein har jeg heller ikke seet, uagtet hele Familien nu er her i Byen. Grevinden og Comtesse Bodil har aflagt Bessg hos mig, men jeg var da netopgaaet ud; jeg har tre, fire Gange søgt den grevelige Familie i deres Hjem men, altid vare de ude og en venlig Indbydelse til Middag, igaar hos dem, kunde jeg ikke modtage da jeg skulde andetsteds. For en halv Snees Dage siden blev jeg indbudt til Enkedronningens Asyl; Børnene der havde skillinget sammen til at faae sig, i Kultegning, et stort Portræt af H.C.Andersen, de have tidligere selv anskaffet sig lignende af Ingemann og Øhlenschlæger. Jeg blev modtaget med Hurraraab og en lille Sang, hele Asylet bestaaer af Pigebørn, Alle vilde de række mig Haanden da jeg gik, ja en lille Een vilde slet ikke slippe den igjen. Pastor Rørdam sagde nogle venlige Ord til mig og jeg læste et Far Eventyr for Børnene. Hendes Majestæt Enkedronningen vilde have beæret Festen med sin Nærværelse, men blev ved Forkjølelse forhindret derfra. Reitzel har foræret mig i Julegave det ny engelske Pragtværk af 8 Eventyr tagne ud af mine Skrifter, Bogen koster 14 Daler; det er intet Kunstværk, men en Pragt med Guld og Farver. Min Forligger i Amerika har indbudt mig at komme derover, han vil betale Reisen, jeg skal boe hos ham og kortere en 6 a 8 Maaneder maa jeg ikke gjøre Opholdet. Han tilføier at i enhver By jeg kommer, ville alle Døre staae mig aabne. Men jeg kommer ikke. Havet er for bredt og jeg har ikke Kræfter til at tumle mig fra Fest til Fest, som man siger venter mig, dog fornøieligt er det altid at høre om Sligt. Mit eneste ny Eventyr i dette Efteraar: "den store Søslange" vil Deres Naade læse i det Nummer af illustrerede Tidende, som udkom-mer paa Søndag; Alle som have hørt det synes glade ved denne Digt-ning. Jeg veed ikke hvem der ved Julen kommer til Basnæs, men hils alle mine Venner, særligt Otto Scavenius og Familien paa Borreby fra Deres Naades taknemlig hengivne H.C.Andersen. Glædelig Juul og et lykkeligt nyt Aar!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus