Dato: 14. oktober 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 14 October 1871

Kjære Fru Koch!

Endnu er jeg herude paa "Rolighed" og allerede i 14 Dage sotde mine Værelseer ledige inde i byen, men Veiret var ganske smukt og der var en Deel at udrette hvor jeg skal flytte ind og saa blev jeg her, har næsten slet ikke været i Byen, ja kun en eneste Gang i Theatret til Cymbeline. I Dag var det Bestemmelsen at jeg skulde drage til Staden, men det gaaer lidt for langsomt med at ordne min Leilighed, der er blevet sat et Skillerum, der er lagt nye Gulvtepper, og endnu ikke i den Orden jeg ønskede. Fra Hr Melchior som er med sin svagelige Datter i Engeland, i Torquay, er i Dag kommet Efterretning at han, om Gud vil, indtræffer paa Onsdagaften til "Rolighed", og jeg har da lovet at blive saalænge, det jeg ogsaa er glad ved, da maa og kan mine Stuer være velordnede og jeg flytter da til Byen førstkommende Fredag Formiddag; sender De ikke Afbud, da tillader jeg mig, efter gammel vanlig Skik, at møde om Middagen ved Deres Bord og skal da for Dem og Deres medbringe et nyt ikke lille, og ganske morsomt Eventyr om: "Den store Søslange"; jeg vil haabe at det vil tiltale Dem Allesammen. De har maaskee tænkt at jeg, efter min første Bestemmelse, i denne Tid var paa Basnæs, / men det er ikke Tilfældet, jeg har levet ganske stille og landligt herude hos Melchiors og fornummet gode og hyggelige Dage.

Hauchs ere jo i Italien, men, som jeg hører, Heibergs ere ikke reiste med. At H.M. Kongen af Sverrig Norge har tildeelt mig den norske Kommandør Orden (st Olafs) har De vistnok læst i Aviserne. Det var saare venligt og smukt af Kongen, det er et synligt Tegn for mig, om de smukke Dage i Norge og hjertelaget der. Ifjor kom De dog engang ind paa "Rolighed", naar De besøgte Deres Broder i "Rosenvænget", iaar har De ikke glædet mig med et saadant Besøg. Nu lev hjertelig vel!

Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 364, billed 7011-13)