Dato: 10. oktober 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

695. Til Henriette Collin.

»Rolighed«, Kalkbrænderiet, den 10 Oct 1871.

Kjære Fru Collin !

De er endnu paa Landet ! hvor længe vil De dog blive der - Veiret er omskifteligt! det fryser om Natten. De boer med Gavlen mod Nordpolen. Hvor længe vil De dog blive derude, deroppe, hvor Vinden blæser. Ja, jeg er ogsaa endnu paa Landet, stadigt paa Rolighed, men det taler vi ikke om, jeg kan flytte ind i denne Uge, mit Gulvtæppe er lagt, og det er nyt og har været dyrt, 1 Rdlr Alen og der er et Gulv paa 55 Alen, jeg faaer to større og et mindre Værelser, som jeg har pyntet paa, De skal see der vil blive ret hyggeligt, var det kun ikke saa langt nede i Nyhavn Og paa Skygge­ siden, men nu havde engang Frøken Hallager Leiet det og her er flere Beqvemmeligheder og jeg giver 30 Rdlr om Maaneden, samme Priis som jeg gav for de to Portkammere hos den mindre opmærksomme Frøken Ros­sing. Jeg tog ikke ud til Basnæs som jeg tidligere havde bestemt, jeg har igrunden nu nok for iaar af Landet og jeg er blevet i det hyggelige Hjem paa Rolighed hvorfra jeg flytter ind rimeligviis næste Søndag. Deres Mand fik jeg da seet og talt lidt med i Onsdags inde ved745 Sparekassen; min Ven Jonas Collin har jeg derimod aldeles ikke seet eller fornummet, uagtet han nok har været her i 3 Uger. Fru Drevsen sagde mig at hun heller aldrig saae ham og hun havde dog bedet ham, naar han var i Byen at komme ud til hende i Rosenvænget og spise sin Middag der. Hils ham ! siig at havde han revet mig til, om nok saa kort, og jeg havde vidst hvor han var, da havde han hørt fra mig. Jeg længes noget efter ham. De veed da at Kongen af Sverrig har decoreret mig med St Olafs Comandeur Kors, det er en smuk Orden, den bæres om Halsen og leveres der til, desuden, en Stjerne paa Brystet. Den er min første Stjerne.–Inde i Theatret har jeg ikke væ­ret i denne Saisson før iaftes og saae Cymbeline som er smukt sat i Scene. Hartmanns ere flyttede til Byen, men jeg har endnu ingen af Familien seet; ogsaa Henriques ere nu fra Landet. Forrige Torsdag reiste den unge svenske Componist Hr Hägg til Udlandet, han havde boet 9 Maaneder hos Melchiors. Dagen før Afreisen var her stort Selskab paa »Rolighed«, hvor da ogsaa Gade og hans Kone var. Stor Lykke gjorte et nyt Eventyr af mig, »Den store Søslange«, det er det store Telegraphtoug mellem Eu­ropa og Amerika, Fiskenes Mening og Critik da det synker ned paa Hav­bunden. De skal høre hvilken Sludder der leveres om »hvad der kommer ovenfra! « jeg har »en gammel syg Hval« og nogle »Søpølser«, som især gjøre lykke.–Kom nu snart ind, saa skal De høre det, og tag »Louise« med.–Fra Engeland komme ret gode Efterretninger; Carl er kommet op fra sin Sygdom, Anna har det paa samme Stadium som før, ikke slettere; Melchior kan endnu ikke tage hjem. Fru Melchior sender Dem venlige Hilsener, lignende har jeg sendt Dem med Conferensraad Drevsen, men da det ikke er Haveplanter, antager jeg at han ikke tager dem med. Hils nu Deres Mand og Børn ! det vilde være overraskende, glædeligt og til stor Ære for Dem om De snarest glædede mig med Brev,

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost