Dato: 2. oktober 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Rolighed den 2den October 1871.

Kjære, fortræffelige Ven! De er rigtignok en mageløs Ægtemand! saa godt som hver Dag hører Deres Kone fra Dem og derved ogsaa vi Andre. Tak for det særskilte Brev De forundte mig. Det var i sandhed al for megen Godhed og Opofrelse af Dem, saa meget Andet af Vigtighed De har at tagevare. Alle her hjemme paa "Rolighed", følge vi Dem og "Børnene". Deiligt maa der jo være i Torquay, jeg ønsker nok at jeg var der, i hvor godt jeg end har det paa "Rolighed". Veiret her er imidlertid koldt og stormende, Regnen skyller som oftest ned saa Vandet udenfor Altandøren søger Afløb ind i Stuen, ja igjennem Loftet, Dryp paa Dryp, ned i Spisesalen. Ude falder Frugten umoden ned og Blomsterne sygne. Paa Torsdag reiser Hägg til Udlandet. Han har været meget flittig og heldig med at udsætte for Klaveer Gades store Musikstykke "Baldur". Jeg tænker han, naar det bliver Hjemkomsttid, bringer mange herlige Sager fra hans eget Tone-Skatkammer. Hver Gang Nogen flyver afsted syd paa, faaer jeg Lyst ogsaa at flyve ad samme Kant, iaar kommer jeg nu ikke ud - jeg kommer ind, ind til Byen. Om en otte Dage tænker jeg at naae Nyhavn, Skyggesiden og blive der mens Sneen fyger. Iaftes døde Konsul Salomonsen, det var et apoplectisk Tilfælde! Hans Søn havde Bryllup forrige Uge og reiste da med sin unge Kone til Udlandet, nu maa de snarest tilbage, det blev kun en kort Reise for de Nygifte. Af "Dagens Nyheder," seer jeg at Robert Watt nu har naaet over til Amerika efter kun 13 Dages Overreise, men under en voldsom Storm der rasede i tre Døgn. Familien Poulsen som De nok traf sammen med i Algier og som have overvintret nu paa Sicilien, er igaar vendt tilbage, jeg traf i Sporvogn, denne Formiddag, Moder og Datteren, som bade mig sende Hilsener til Frøken Harriet og Anna. - Lige idet jeg skriver dette træder Emil ind ad Døren med Brev fra Carl, som jeg øieblikkelig har læst og beder Dem, dersom De ved Modtagelsen af dette Brev, er i hans Nærhed, da sige hjertelig Tak for. Han skal senere høre fra mig naar vi snart alle vide hvor han tager sit Vinterqvarteer. Fra Bjørnson har jeg atter faaet Brev, hjerteligt og varmt, han tænker nu paa at faae sit nyeste Drama Sigurd Jorsalfar opført hernede i Kjøbenhavn, men det vil blive vanskeligt at faae det vel besat. Juleliteraturen her hjemme synes ikke at blive saa ringe, den bebudes allerede i de fleste Dagblade. Christian Winthers bekjendte "Træsnit" vil udkomme med Tegninger af forskjellige danske Kunstnere; andet Bind af mine Eventyr og Historier med Frøhlichs Billeder vil ogsaa følge efter. Adolph Rosenkilde leverer "Nogle Optegnelser, kaldet "Mellem Saisonerne", af Barfod faae vi en biografisk Skizze: "Malte Conrad Brunn." - Jeg har nu gjennemlæst "Af Jonas Collins Papirer", en Deel Breve angaaende vort Theater, som Edgar Collin har udgivet, der ere flere interessante imellem disse, saaledes fra Frydendal, Rosenkilde, Heiberg og gamle Holstein, den sidst nævntes ligesom ogsaa Olsens ere meget pudsige ved den latterlige Moralitet de udtale, f Ex at det gaaer ikke an i Aprilsnarrene, at de to Personer komme i een Kurv, "det er høist uanstændigt", skrive de, "ligesom at "en saa uhøvisk Replik som Ziirlichs : "jeg er bange for mine gode Beenklæder," maae udelades, da Sligt ikke er værdig det kongelige Theater. De gode Mænd synes aldeles at have glemt deres Holberg. Men Papiret slipper. De hjerteligste Hilsener til Dem, Louise, Anna og Carl fra Deres taknemlige Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad