Dato: 10. december 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Mandagaften den 10 December 1838.

I Dag maatte jeg faae Brev fra Dem, det var jeg overtydet om, deels har De længe ikke skrevet, deels har De jo hørt min Ven Bull, og jeg skrev strax da jeg havde hørt ham, – men der er intet Brev indtruffet. Deres Fader er dog ikke meget syg? Nei, nei jeg vil ikke frygte noget slemt, jeg vil tro De ikke har opfyldt Deres søsterlige Pligt at skrive og derfor gjør jeg det, skjøndt det er meget mere end De troer; tænk Schley har ikke faaet Brev i fire Aar, Marmier ikke i et halvt og Frøken Bræmer hører heller ikke fra mig, (hun skriver da ikke heller); jeg har saa lidt Tid, jeg er saa aandelig og legemlig grebet, det ene kommer vel af det andet, jeg synger paa et Digt, som skal tone smukt over min Grav. Mulatten har næsten al min Tanke. Alle erkjende det ubetinget for det første jeg har skrevet ! – Det er altsaa en heel Deel at Digteren træder fra Skrive-Pulten og lader Vennen faae Plads; ja kunde jeg lave Breve, som Gøthe eengang om Aaret til Betina: "Ich bin wohl! – die Wolchen ziehen! – Leb wohl!195 && Det er det hele Brev! ja saa gik det nok an. Jeg skrev Bull til i Odense og adresserede det til Thomsen, spørg ham om det er besørget. Naa, hvad siger De om Bull? – Eller hvad siger De om Hempels Aviis med det neddrige Angreeb mod Kunstneren196 . Den rosénske Pjalt197 blev jo uddeelt i Odense for at vække Oposition, er det sandt? O, jeg havde i Aften saa vist ventet at læse et Brev fra Dem om "en Spillemand", som Norden eier ham. Kjender De noget til vor nyeste Folkecomedie skrevet og udført af Præsten Visby og Worm. Hvor de læse Amor og Psycke i Fængselet foran Øehlenschlægers bekrandsede Billede ! den mythologiske Samtale paa Langebro og saa Slutnings Scenen paa Amager, der egentligt er taget af Oluf den Hellige, hvor der ogsaa siges: "nu staaer Solen op !" og saa slaaer de til Træbilledet fra Kjælderen, saa det deiser om. Nu gaaer Rygtet at Vorm skal være gravet op, maaskee Visby vil vise ham frem til Sommeren i Dyrehaven198 . Siig til Thomsen at han skal skrive noget morsomt om denne Bornerthed, hos Præsten, lad ham fra alle Kanter blive trasakket det fortjener virkeligt det Menneske. Aldrig har jeg seet ham, at jeg veed, men hans Bog har givet mig Lyst til at være Statssatyricus. Jomf. Andersen gav Pariserdrengen199meget bedre end vi have seet den givet af Jomf: Petersen200 ; svagest var hun i de mere værdige Steder; der klang hendes Stemme altfor tynd, hendes Bevægelser vare der uskjønne, men hun syntes at forstaae Rollen og meget var ypperligt. Jeg har i lang Tid ikke talt med hende, men jeg skal snart bringe hende min Compliment; De maa, om De vil, lade Thomsen læse dette. Hans Brev til Hillerup har jeg hørt en Stump af; der var ingen Hilsener i til mig. Nu har jeg været otte Dage i mit ny Logie Hotel du Nord og finder mig saa særdeles vel der, at jeg undrer mig over min Taalmodighed i fire Aar med min forrige Vertinde. Min Dagligstue er hyggelig, her er Grund?Ridset: Nummer 1. Vindue til Kongens Nytorv med Forhøining og Stole. No 2 et Chatol med Thorvaldsens Buste og Malerier paa Væggene. No 3 Døren til Gangen, No 4 min Bogreol med min Buste, et Krusifisk og flere Curiosa. No 5 Kakkelovn No 6 Sopha med et Bord foran hvorover er et grønt Teppe, over Sophaen et ovalt Speil. Nu gaae vi tvers over Gangen til Sovekammeret som vender mod Gaarden. No 7 er Døren; 8 Sengen, 9 Vinduet med Bord og Stole foran; 10 Kakkelovn, 11 Bog Skab og et Madskab! see det er min Menage!

[RED.: Andersen har tegnet to firkanter ved siden af hinanden. I disse har han markeret med tal på indersiden af kanterne. I den første har han på den lodrette linie til venstre på midten sat et 1-tal, overfor dette et 3-tal. Ovenover dette 3-tal er der et 4-tal, under 3-tallet er der et 5-tal. På den vandrette linie for neden er der på midten et 6-tal , overfor dette, på den øverste vandrette linie, er der på midten et 2-tal. På den anden firkant er der på den venstre lodrette linie på midten et 7-tal, overfor dette er der et 9-tal. Under 9-tallet, i højre nederste hjørne er der et 10-tal. På den nederste vandrette linie er der på midten et 11-tal, overfor dette, på øverste vandrette linie, er der et 8-tal.]

Opvartningen er meget god og naar jeg ringer kommer Tjenere, den ene sortere end den anden, hvilket vist maa have en god Virkning nu jeg skriver paa Mulatten. – En god Oversætter har allerede mældt sig til den ! det er sandt, siden vi tale om Oversættelser, De kunde gjerne engang naar De havde ret god Tid, oversætte Gaase-Urten og Tinsoldaten paa tydsk og forære mig; det Hefte er endnu ikke oversat og jeg kunde have Lyst at forære Theodor Hill201 til Abendzeitung disse to smaa Eventyr. – Har De seet "Portefeulen" - Til No 3, hvormed skal følge Bulls Portræt, kommer fra min Haand en Episode af hans Liv, som han selv har fortalt mig, den er høist poetisk i sig selv202 .

Tidt er jeg et Par Gange om Ugen samlet med Thorvaldsen! imorgen skulde vi igjen sammen paa en Dyresteeg hos Collins. Hvad der har staaet i de jydske Aviser at han skal have yttret at han vilde tage Worm med sig til Kjøbenhavn, da er dette aldeles usandt. En anden i alle Aviser optagen Usandhed er den at Ole Bull vil sætte Musik til en Text af den løierlige Værgeland203 ; denne alfor uformelige Særling, da har Bull selv forsikkret mig aldeles intet at vide derom. – Fru Bügel taler om at gjøre en lille Reise til Spanien, men der bliver vel intet deraf, næsten kunde jeg ønske det at skee, dersom jeg blev inviteret med paa Reisen. Gik hun ikke paa Krykker da reiste hun bestemt, nu kan det ikke skee ! Kan De ikke skaffe mig at laane paa otte Dage den Europa af Lewald204hvori Kritikken over Spillemanden staaer, jeg kan ikke faae Fingere paa den ! siig mig i det mindste de bedst skrevne Momenter for eller imod. Thomsens Avis griber jeg med stor Begjærlighed hver Postdag i Foreningen. Tak ham for Anmældelsen af Bulls Concert. Det flaue Stykke Stella205 skal være oversat af Skuespiller Nielsen. Jomfru Grann dandser særdeles yndig den nye med Cachuca beslægtede Dands Jaleo de Xeres, det udtales Kaleo de Keres. Adam Müllers deilige Stykke: Luther paa Rig[s]dagen i Worms er nu til Udstilling i Salen lige under mig. Den unge Kunstner (De veed det er en Søn af Sjællands sidst afdøde Biskop206 reiser i næste Uge til Italien. Har De i Adresse Avisen for i Dag seet, under Faldbydelser, de 22 Silhuetter af bekjendte Folk fra Andersen til Ørsted - Jeg har lovet Dem et Stykke af Mulatten, her har De da et Digt af "Neger?Kongens Datter", som Fru Heiberg siger deri. Alle som kjende det have været meget grebne deraf; i den Maneer er hele Stykket ! De maa ellers sige til Thomsen, dersom han læser det, at dette Digt paa ingen Maade maa blive trykt eller offentliggjort ; jeg vil ikke have det eller nogen enkelt Tirade af Mulatten bekjendt. De svarer derfor ! Hils nu Fader, Moder, Sødskende og – o, ja ! Tanten, som er saa troløs !

Negerkongens Datter.

1.

Nøgen, uden Guld og Brillianter,

Kun om Skuldren Skindet af en Panther,

Kommer hjem fra Jagt paa Elephanter

Negerførsten. See, fra alle Kanter

Strømmer Folket til med Skrig og Sang.

2.

Fetisch?Præsten høitidsfuld og stille

Bringer ham hans førstefødte Lille;

Øiet funkler, Smiil om Læben spille,

Neppe kan han sig fra Gaven skille,

Trommen blander sig med Tubens Klang.

3.

Kongens Datter, hvilken jordisk Lykke!

Purpurschawl skal hendes Skuldre smykke!

Strudsfjer i en Krands om Panden skygge,

Kun en Helt, en kongelig, tør trykke

Palmedalens Perle til sit Bryst.

4.

Africa sin Aphrodite eier,

Svanen søger did, der hvor hun pleier

Sig at bade og den dybt sig neier;

Nattens Farve vandt jo Skjønheds Seier,

Ørkenens Helt hun kaarer til sin Mand.

5.

Svanen siger – ak hun er forsvundet !

Blod og Taarer er paa Stranden rundet,

Slaveskibet har Passaten rundet

Vei er til den nye Verden fundet,

Sorte Pige glem dit Fædreland !

6.

Her i Sukkermøllen skal Du bygge,

Purpur vil endnu din Skulder smykke,

Pidskeslag vil Purpurbræmmen trykke.

Arbeid flittig – dog Du gjør vist Lykke,

Kjøbmands Sønnen kneb Dig i din Kind.

7.

Lad i Africa kun Mindet runge,

Kongens og hans Datter høit de sjunge,

Medens paa hans Grav med Fødder tunge,

Elephanten tramper med sin Unge.

Kongens Datter er nu Trælleqvind !

Her har De Digtet, men ikke engang Afskrift maa De lade nogen tage deraf, da jeg frygter for at Een eller Anden kunde derved faae Fingre paa det og lade det trykke. Jeg er virkelig lidt ængstelig og næsten halv fortryder at det er kommet i et Brev. De misforstaaer mig jo ikke, men indseer nok at jeg vil at min nye Digtning skal aabne sig, som en Passionsblomst for Publicum, intet maa derfor kjendes forud. Næste Post venter jeg Brev fra Dem, næste Aar fra Tanten.

Med broderlig Hengivenhed H. C. A.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus