Dato: 27. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Annie Bentley
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn [27.] Sept. 1871.

Meget ærede Frøken!

For nogle Uger siden, under mit Ophold i Norge, netop idet jeg vilde reise hjem til Danmark, modtog jeg det venlige Brev De, da Deres Hr. Fader laae syg, havde skrevet for ham; jeg blev meget glad ved at see mig, efter mange Aar, saa hjerteligt erindret af ham, og skrev strax igjen da jeg kom her hjem, i det jeg glæde[de] mig til, i et kommende Aar, at trykke hans Haand, naar jeg rimeligviis kom til London. Nu læser jeg i danske Aviser at Vorherre har kaldt ham til sig; og jeg saaledes altsaa ikke mere skal mødes med ham her paa Jorden; det er mig nu en Trang at udtale for Dem min Deeltagelse i Deres Sorg ved Tabet af en saa kjærlig og ædel Fader, til Dem og Deres Nærmeste sender jeg herved min inderlige Hilsen og Ønsket om at De Alle ville bevare I mig saa venlig og smukt i Tanke som jeg var det hos den hædrede Hensovne. Gud styrke og glæde Dem Alle.

Med dyb Deeltagelse

Deres hengivne

H. C. A[ndersen].

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost