Dato: 17. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

"Rolighed," near Copenhagen, September 17, 1871.

Dear friend:

I have not heard from you for a long time, nor have you received any letter from me; but you will see from the Norwegian newspaper which I sent from Christiania that I have been on a visit to Sweden and Norway, and that it was the first time that I had been in the last named place. Every day was like a celebration, everywhere I met cordial and sympathetic friends, and the landscape itself, with its mountains, forests, and foaming streams was picturesque and lovely. I long to go there again, and if God permits me to live, then I shall visit a large part of the country next summer, especially Bergen and Guldbrandsdal. You have read the beautiful and sincere speech that the author Jorgen Moe made for me at the great festival in the Botanical Garden. Bjornstjerne Bjornson, probably Norway's most talented author, I saw daily. We were together all the time,-and he so loving, considerate and good. Those summer days were beautiful, and my room was filled with Howers every day. Indeed, on my leaving the country, children and young girls met me at several of the stations and presented me with flowers. As always, it made me very happy, but also humble in spirit. I could never quite get this out of my mind, "Why is it vouchsafed just to me, to be given so much honor, so much joy."

For me, to travel is to live, and you will understand how abundantly I live in a country where I can speak my mother tongue. You will recall that Danish and Norwegian are the same language; while the Swedish is but little different, as you will see when you read the collection of Scandinavian authors that P. Hansen has edited. When I was travelling in Sweden and Norway, I met a great many Americans on the train, most of whom were going by way of Christiania and Stockholm to Petersburg, and then on from there. I am anxious to hear how The Story of My Life is going in the American book trade. To judge from the many letters I receive from many persons over there who are unknown to me, I conclude that it is being widely read. For this I am especially pleased for the publishers' sake. I am also longing to know which of my dramatic works and which of my poems are being included in the collection. Do not forget When the Spaniards Were Here and The New Lying-in Room. Let roe hear from you, soon if possible!

Greet your family, greet all my friends. Sunshine in home and heart.

your sincerely devoted friend,

H. C. ANDERSEN

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

"Rolighed" ved Kjøbenhavn den 17 Sept 1871.

Kjære Ven!

Længe har jeg ikke hørt fra Dem og længe har De heller ikke fra mig faaet Brev, men De vil af en norsk Avis, som jeg sendte fra Kristiania, have seet. at jeg har været.paa Besøg i Sverrig og Norge; og at det var første Gang jeg var paa det sidstnævnte Sted. Hver Dag var som en Fest, overalt mødte jeg venlige, deeltagende Venner og Landet selv med sine Bjerge, Skove og skummende Elve var malerisk deiligt; jeg føler Længs efter at komme der igjen, og vil Gud at jeg lever, da besøger jeg i den tilkommende Sommer en større Deel af Landet, særligt Bergen og Guldbrandsdalen. De har læst den hjertelige smukke Tale, Digteren - Jørgen Moe bragte mig ved den storartede Fest i bothanisk Have. Bjørnstjerne Bjørnson, vist Norges genialeste Digter, saae jeg daglig, vi vare altid sammen og han saa kjærlig, opmærksom og god. Det var dejlige, Sommer-Dage, og min Stue stod hver Dag smykket med Blomster, ja ved Afreisen ud af Landet fik jeg paa flere af Stationerne Blomster af Børn og unge Piger. Jeg følte mig, som altid saa glad derved og dog ydmyg i Sindet: aldrig kommer det mig af Tanke "hvorfor bliver det forundt just mig, at modtage saa megen Hæder,. saamegen Glæde." At reise er for mig at leve, og De vil forstaae hvor rigt jeg lever i et Land hvor jeg kan tale mit Modersmaal, De erindrer at Dansk og Norsk er det samme Sprog. Det Svenske er dertil kun lidt forskjelligt, som De vil see, naar De læser den Samling af skandinaviske Digtere P. Hansen har udgivet. Paa Reisen i Sverrig og Norge traf jeg paa Jernbane sammen med en Mængde Amerikanere, de fleste vilde fra Kristiania og Stockholm besøge Petersborg, og derfra videre. Meget længes jeg efter at høre hvorledes mit Livs Eventyr gaaer i den amerikanske Boghandel; efter de mange Breve jeg modtager fra mig Fremmede derovre, maa jeg tro at det særdeles bliver læst, hvilket særligt glæder mig for Udgiverne. Jeg længes ogsaa efter at vide hvilke af mine dramatiske Arbeider og hvilke af mine Digte der blive optagne i Samlingen. Glem ikke: Da Spanierne vare her, og den nye Barselstue.Lad mig, om ikke længe, høre fra Dem! hils Deres Familie, hils alle mine Venner. Solskin i Huus og Hjerte. Deres inderligt hengivne Ven.

H. C. ANDERSEN

Til Hr. Horace Scudder i New York

Tekst fra: Solveig Brunholm