Dato: 13. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Petershøi den 13 Sept 1871

Kjære Fru Melchior! Veiret er smukt, Søen blank og stille! hele Livet her ude mildt og stille; jeg er ved at rulle mig, om ikke i mig selv, saa i Brevskrivning, dog i hvor meget jeg sidder i min Stue og i hvormeget jeg skriver, den Gjæld vidt om, faaer jeg ikke afbetalt. De har vel faaet mit Brev herude fra? Jeg veed hvorledes Deres Tid er optagen, saa at jeg forlanger ingen Skrivelse igjen; igaar var jeg paa Teglgaarden, til Elysium er Veien lidt for lang, dersom ikke De, en Dag i Ugen kjører forbi og tager mig med; jeg hørte paa Teglgaarden at De havde faaet Brev fra Deres Broder, Hr Simon Henriques og at Deres Mand og Børn der havde tilbragt Middagen og saa ud paa Dagen vare gaaet ombord. Jeg vil haabe at de i Velbefindende ere naaede London. Derfra har De vistnok i Dag Brev, tænker jeg mig. - Hvorledes staaer Alt til paa Rolighed? Thea og Emil øve, i deres Ansigts Sved, Skolegjerningen; Hariette er den elskværdige ung glade Pige, som altid og Hägg sidder ved Klaveret, eller puster og brummer Melodier, Harmonier, maaskee udødelige Toneslyngninger og engang imellem kommer jeg ogsaa i Tanke hos alle Kjære paa Rolighed, jeg længes derhen, ihvor godt jeg har det paa Petershøi og i hvor venlige og opmærksomme de Alle her ere imod mig. Jeg har sagt at jeg tager herfra paa Mandag efter Frokost, en Vogn finder jeg nok herude og da henimod Middag, Roligheds Middag, holder jeg udenfor og er glad ved at være hjemme, lang Tid bliver det jo ikke, uagtet jeg veed der er baade Huusrum og Hjerterum. Jeg længes ogsaa efter i Begyndelsen af October at indrette mig og da tage fat paa Udarbeidelsen af mit Livs Eventyr, saaledes som jeg tænker mig at den amerikanske Udgave skal optræde her hjemme næste Juul. Hils Carl Block og Frue! hils Frøken Carock [Caroc] om hun er i Besøg, det jeg forstod vilde blive Tilfældet. - Min blide Veninde, som aldrig driller mig, Frøken Sophie har det vel godt? Jeg glæder mig til at see hende! Naar De skriver til Deres Mand og Børnene, da kan De i Sandhed sige at der ikke gaaer en Dag, de jo ere i mine Tanker, -

Senere paa Dagen.

Robert fik jeg til at gaae over paa Teglgaarden for at hente et Par Handsker jeg glemte der i gaar og at høre om de vidste Noget om vore Bortreiste; Handskerne fik jeg og hvad der endnu var bedre, gode Efterretninger fra Engeland. Veiret maa altsaa der ikke have været slemt som hos os. Frøken Anna, som med Miss Wood besøger Rolighed imorgen, er Brevbringerske, giv hende et Par venlige Ord, mundtlig, tilbage til

Deres taknemlig hengivne

H. C.Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad