Dato: 11. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

694. Til Henriette Collin. »Petershøi« ved Klampenborg den 11 Sep. 1871.

Kjære Fru Collin !

Det er allerede en Tid siden jeg saae Dem i Deres smukke Hjem ved Ellekilde, hvor Veiret endelig, engang, var sommerligt smukt. Hvad der, især, overraskede mig var det storartede Havne?Anlæg, tryllet frem ved Husets eget lille Mandskab; det saae jo ud, som om det var et heelt Arbeide af Comunen; høist interessant var det ogsaa at jeg indtraf og saae Fiskerne fra Hornbek hente deres Baad, de der havde faaet i Læ, under det haarde Veir og at de altsaa fra »Ellekilde Nødhavn«, kunde tilfods vandre hjem for at berolige Kone og Børn, som sade i Angst for dem. Det maa være særdeles glædeligt for Deres Mand, Jonas og hver som har her Deel i Arbeidet. Jeg har ikke, siden min Hjemkomst fra Norge seet Deres Mand, De maa sige ham min Glæde over Havnen.–Jonas er nok vendt hjem, Peter Müller sagde mig det; jeg var nede hos Theodor da jeg hørte det, men da Jonas ikke kom ned til mig, antog jeg han var gaaet ud. Hils ham, ligesom ogsaa Louise ! Jeg blev noget over otte Dage hos Melchiors; i Torsdags forlod Anna os, ledsaget af sin Fader, sin Søster Louise og den ældste Broder Carl; Dagen derpaa kom Telegram at de vare naaede Lübek, og næste Dag indtraf Brev fra Altona, de vilde samme Dag indskibe sig til London og have da været ude i det haarde Veir, som endnu blæste igaar. Vinter opholdet dcal være i det sydlige Engeland, Carl skal i en Pension i Belgien eller i Schweiz. I Løverdags kom jeg her ud til Henriques, den første Nat sov jeg aldeles ikke, Madratserne i Sengen vare som en kold haard Steen, og Hovedpuden som et Bræt, Noget Familien ynder, men jeg finder at være en Tottur; jeg var som radbrækket igaar og udtalte mig meget lidende, i nat havde jeg faaet det blødere og sov godt, ellers havde jeg vist været død t Dag, og det er jo ikke Hensigten med at ligge paa Landet; mit første Brev herude skal være dette til Dem. Veiret er nu deiligt, og jeg vil troe at Deilighed[en] strækker sig til Hellebæk og Ellekilde med. Endnu har jeg ikke besøgt Theatret og Iznges heller ikke derefter. Bournonvilles ny Ballet, der skal være efter et Motiv af Andersens Eventyr, kommer nok ikke frem før ved Juletid. Jeg hører at Balletten begynder med en lille Dreng der drømmer og seer enkelte af Andersens Eventyr glide forbi. Et Prakt?Exemplar af Eventyrene vil udkomme snart i London, man har sendt mig et interesant Prøve?Ark. Gid de vilde sende mig et Honorar, det var endnu mere interessant. Einar Drevsen, veed De, er paa Reise i Jylland og nok i disse Dage oppe ved Skagen, jeg vil ønske ham at han maa have naaet derop i de stormfulde Dage. Mit Ophold herude paa »Petershøi«, bliver, efter min Bestemmelse, ikke længer end til, Idag otte Dage, da tager jeg igjen til Rolighed og bliver der September ud. Frøken Hallager har leiet Saint?d'Aubins Leilighed nede i Nyhavn, Charlottenborg Side; jeg er ikke tilfreds der med, da det er Skyggesiden og meget langt nede, hun forlanger 35 Rdlr om Maaneden for tre Værelser, jeg er gaaet ind der paa, foreløbig for i Vinter; det er første Sal og de to Værelser ere til Gaden, Sovekammeret derimod til Gaarden hvor der er Solskin, naar Solen skinner. Meget længes jeg nu efter at høre fra Ellekildes Beboere, som ikke glemme deres inderligt hengivne

H.C.Andersen.

E.S.

Fik De saa mit Brev fra Alfvestad, og naar fik De det?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost