Dato: 5. september 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Dahl
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5 September 1871

Kjære Hr. Dahl!

Af hele mit Hjerte takker jeg Dem for den store Deeltagelse og det varme Sindelag De viiste mig under mit Ophold i Christiania. Hver Dag glædede De mig med Deres venlige Besøg, De og Deres Frue modtage mig saa gjæstfrit. Jeg er vis paa at jeg snart vilde have følt mig hjemme paa Deres hjemlige Landsted. Bring Deres Frue og Datter de bedste Hilsener og glem heller ikke Naboens; jeg glemmer ikke min lille Gudsøn Dagfinn, til Julen skal han høre fra mig. Ved Afreisen saae jeg flere af mine Venner ude paa Banegaarden; Bjørnson var naturligviis ikke derude; hans Fader laae i Døds Kampen, jeg hørte snart at Gud havde kaldt ham, det var netop i det jeg afreiste. I Kongsvinger og senere paa den sidste Station i Norge, fik jeg foræret smukke Blomster af et par unge Piger. Hvor er jeg glad ved Besøget i Norge, glad ved Modtagelsen og hele Opholdet. Jeg føler Trang og Længsel efter at komme der igjen, særligt for at see noget Mere af dette storladne Land. Vil Gud reiser jeg vist til Bergen næste Aar. Ved Hjemkomsten forleden Dag, fandt jeg imidlertid et inderligt varmt skrevet Brev fra Amerika, med glødende Skrildringer om Landet og om det Hjerteslag som der slog mig imøde; man forsikkrer jeg skal faae en saa jublende Modtagelse som jeg aldrig drømte den. Men jeg kommer ikke! Det store Verdenshav ruller mellem Landene. Let os nart kommer man derimod, over Sverrig, til Frændelandet Norge. De maa endeligt hilse hver af mine mange Venner og Veninder, De taler med, sige hvor glad jeg er ved Besøget, hvor taknemmlig jeg er herover. Een Sag har jeg endnu paa Hjertet, den gleed bort ved Arfreisen fra Hotellet, naar De en Dag gaaer der forbi, faae da at vide om den Droske-Kudsk som kjørte mig fra Rusgildet, siden indfandt sig og om han er betalt. Jeg vil være meget ilde stemt om jeg stod i en Gjæld, der kunde glemmes. Seer De den unge Klausen, da siig ham at han snart faaer Brev fra mig; disse første Dage her hjemme flyve hen for mig, jeg har megen Korrectur paa Fortsættelsen af de illustrerede Eventyr at læse og Besøg at aflægge saa at min Tid er optaget. Jeg boer paa "Rolighed", gammel Kalkbrænderivei hos Grosserer Melchiors og vil blive saare Glad om jeg en Dag modtog et Brev fra Dem og hørte om Dem og Deres, og at Vennerne erindre Deres taknemlige

H. C. Andersen.

E.S.

Imorgen, den 6 September er det netop 52 Aar siden jeg 1819 første Gang kom fra Odense til Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 75-77)