Dato: 28. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Jönköping 28 August 1871.

Kjære Fru Melchior! Mit seneste Brev fra Christiania haaber jeg at De har modtaget. Jeg reiste derfra i Fredags. Bjørnson fik jeg ikke at see før Afreisen, han var hos sin Fader der laae i Dødskamp. Paa Banegaarden fik jeg Efterretning om at Faderen var død i denne Time. Det stemte mig ganske veemodig. Veiret var koldt, ud paa Aftenen kom jeg til Kongsvinger, hvor jeg overnattede og Værtindens Børn bragte mig Blomster. Paa den sidste norske Station stod en ung Pige, Datteren af Præsten som ogsaa bragte mig Blomster og Tak for mine Eventyr. Paa den svenske Grænse blev mit Tøi slet ikke aabnet, og ved hvert Banetogs Omskiften hjalp altid Herren jeg kjørte med at bære mine Sager. Kort sagt jeg har nydt utrolig Høflighed. Iaftes kom jeg her til Jönköping og gaaer i Eftermiddag til Alfvestad, Christina Nilssons Hjemstavn og kun faae Mile fra Vexiö hvor Tegnér levede, der slutter jeg imorgen mit Brev.

Alfvestad 29.

Nær var jeg igaar ikke kommet ind paa Banegaarden i Jönköping. Hele Byens Befolkning var strømmet derhen for at see Soldaterne, som Tog paa Tog droge ned til Skaane hvor Maneuvrerne holdes! Byens Folk fik ved Bekjendskab Lov til at komme ind, men vi som skulde reise maatte vente til det behagede at aabne Ventesalen, jeg var meget vred og da jeg endelig kom ind og Mange kjendte og hilsede paa mig, beklagede jeg mig; men nu kom en ny Forskrækkelse. Paa alle Stationer var der Soldater og jeg kunde komme i den Forlegenhed ikke at finde Huusly i Alfvestad; vel havde en Greve Rosen jeg kjender lovet at bestille Værelse til mig, men det kunde være glemt og jeg maatte da blive hele Natten i Vente-Salen. Generalen for Regimentet fra Jönköping, en Baron Lauhusen, som var i samme Vogn som jeg, betroede jeg mig til og han var saa venlig at tilbyde mig Plads i sin Stue naar vi kom der og jeg ikke fik Leilighed, dog denne fik jeg men det var en støiende Nat, Tog kom paa Tog, der blev sjunget og raabt Hurra. I Aften, om Gud vil, naaer jeg Helsingborg og imorgen Onsdag gaaer jeg til Helsingør, desværre er Collin aldrig i Hellebæk Onsdag og vil jeg see ham maa det være om Torsdagen; er Veiret derfor godt Torsdag- Morgen, kjører jeg til Hellebæk og kommer først til Kjøbenhavn Fredag med det Tog som indtræffer der nogle Minutter før Klokken to. Kun i Tilfælde at jeg kommer til Rolighed Torsdag, telegrapherer jeg til Rolighed, uden Telegram eller nyt Brev indtræffer jeg først, som sagt Fredag. Meget glæder jeg mig til at samles med alle kjære paa Rolighed. Hjertelige Hilsener.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad