Dato: 28. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

693. Til Henriette Collin.

Jønkøping 28 August 1871.

Kjære Fru Collin !

Ikke et Brev sendte De mig medens jeg var i Kristiania ! jeg glædede mig der til. Min Skrivelse deroppe fra har De vel modtaget. Aviserne har vist­nok Mældt Dem om den hjertelige, storartede Modtagelse jeg har faaet. Bjørnsonv var mig rigtig hjertens god og levede i de første Dage ganske for mig, senere saae jeg ham sjældnere, i det hans Fader laae for Døden, og netop ved min Afreise fik jeg paa Banegaarden Efterretning om at den gamle Fader var død; derfor saae jeg ikke Bjørnson og hans Frue mellem de gode Venner som var der og bragte mig Lev vel. Jeg overnattede i Kongsvinger, hvor jeg ogsaa til Afsked modtog smukke Blomster og ved den sidste Station i Norge kom en ung Pige, Datteren af Stedets Præst med Blomster og Tak for mine Eventyr. Jeg blev en Nat744 i Carlstad; det var som om Alle kjendte mig og jeg har saaledes paa hele Reisen modtaget Beviser paa to Folks varme Hjertelag for mig. Iaften reiser jeg til Alfvestad hvor Christine Nielsen har sin Hjemstavn, og hvor jeg er nær ved Venus, hvor Tegnér levede. Jeg kunde godt have gaaet til Helsingborg men der kom jeg da saa seent paa Natten at jeg dog ikke Tirsdag naaede Hellebæk og Onsdag er Deres Mand jo ikke hjemme, jeg gaaer altsaa med stille Fart ud af Sverrig for at jeg Torsdag kan sidde hos Dem ved Middagsbordet, men er det ikke smukt og godt Veir, da maa De ikke vente mig, jeg styrer da lige til Kjøbenhavn. Hils Deres Mand, Louise og Jonas, Theodor ikke at forglemme, dog han er vel nu i Byen, i det Theatret aabnes.

Alfvestad 29

Det var ingen behagelig Reise her til, alle Banegaarde vare opfyldte med Mennesker for at see de mange Soldater som Tog paa Tog drage ned til Maneuvren i Skaane, ja i Jønkøping var jeg nær ikke kommet ind paa Banegaarden, jeg var dernæst stadig i Frygt for ikke at komme under Tag i A[l]fvestad, hvor jeg ikke ved Telegraph havde bestilt Værelse, men kun mundligt overdraget det til en Grev Rosen som reiste forud; dog fik jeg Plads, men hele Natten fulgte Tog paa Tog, Hurra og Sang. Det har været en urolig Nat, jeg haaber den næste bliver bedre i Helsingborg, men frem­ for Alt at Veiret bliver det Bedste til Hellebek. Hils Deres Mand, Louise og Jonas.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost