Dato: 4. august 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kongsvinger den 4 August 1871

Kjære Fru Melchior!

Endelig er jeg i Norge; jeg fløi herind igaar Eftermiddags og er overrasket ved den frodigere Natur end jeg saa fra Jernbaneveien gjennem Sverrig. Mine Breve fra Jönköping og Götheborg vil De have faaet; jeg venter nu ved min Ankomst til Christiania, hvor jeg, om Gud vil, kommer i Eftermiddag, at finde Breve fra Kjøbenhavn og vist nok er et af disse fra Dem. Jeg overnattede i Karlstad i et nyt meget godt Hotel og tog derfra igaar Eftermiddags. Strax paa den norske Grændse kom en ung norsk Mand, af de høiere ansatte ved Stationen og bød mig saa venligt Velkommen i Norge, min Kuffert blev slet ikke aabnet, da jeg med god Samvittighed kunde forsikkre jeg intet Toldbart førte med. Paa Banegaarden i Kongsborg traf jeg en Dr Heiberg, en Nordmand, som efter Portræt kjendte mig og bød mig velkommen, han skaffede mig det bedste Værelse i Bane-Hotellet, og Vertinden præsenterede mig sine Børn, Alle vare de høist elskværdige. Til Morgen fik jeg sendt fra Dr Heiberg Dagbladet, Illustrerede Tidende og flere Blade. Veiret er smukt, Glommen bruser forbi under mine Vinduer; her er deiligt! Indtrædelsen i Norge er saaledes meget fornøielig ; men meget dyr har jeg fundet Reisen hertil, og at man i Götheborg for Indtrædelse een eneste Gang paa Udstillings Localet maatte betale 4 Rdlr svensk, (2 Rdlr dansk,) finder jeg utroligt dyrt. Jeg traf derinde de unge Herrer Henriques og Hr Trier, de havde Billetter for hele Udstillingstiden. Konsul Warburg var, med Frue, høist opmærksomme mod mig; og jeg kom dog uden Anbefalings Brev; Ingen andre toge sig noget af mig, dog lad mig ikke glemme den kjære Hägg, hvor var han venligsindet og god.

Christiania den 8 6 August 1871 I forgaars Eftermiddag kom jeg da til Norges Hovedstad. Bjørnstjerne Bjørnson tog imod mig paa Banegaarden og kjørte mig hen til Hotel Victoria hvor jeg er særdeles godt inqvarteret. Jeg var en Timestid ude hos Bjørnson om Aftenen; han har kjøbt sig et yndigt Huus tæt ved Fjorden, hvor der var smagfuldt indrettet. Saa det kan en norsk Poet have. Derude kom Fru Bjørnson og Børnene mig

saa glade imøde og jeg traf Hr. Welhavens to Søstre, han selv ligger for Døden i store Lidelser, dernæst var Fru Lie, Digterens Kone her og de vare Alle saa glade og forsikkrede at jeg var den meest bekjendte Digter og saa særligt afholdt i Norge. Igaar var mit første Besøg paa Posthuset hvor jeg fik to Breve, begge fra Dem og Deres Mand; det der er sendt til Jönköping har jeg ikke faaet, da det ikke faldt mig ind at spørge der om Brev, kun i Götheborg og Christiania var det en Aftale at jeg søgte Breve. Nu vil jeg imidlertid herfra skrive til Postvæsenet i Jönköping. Med Bjørnson, i hans egen gode Vogn, kjørte vi derpaa ud at søge Valdemar Drewsen, den ældste Søn af Familien i Rosenvænget, som har heroppe ved Christiania en Papirsfabrik. Vi kjørte

derfra op mod Bjerghøiden og havde en storartet udsigt over hele Egnen, Staden og Fjorden, derpaa styrede vi mod Thronhjemveien og besøgte een af Landets rigeste Fabrik-Eiere Havelskou; han boede ganske kongeligt. Store Værelser med gode Væggemalerier der fremstillede høist maleriske Partier af Norge. Her var et deiligt Blomsterhuus og tæt ved hang i Mængde store modne Druer. Udsigten var aldeles fortryllende. Middagen tilbragte jeg hos Bjørnsons hvor der var flere Damer, desuden Valdemar Drewsen. Vi kjørte derpaa ud til Oskarshal der ligger ved den aabne Fjord og hvor der er flere bekjendte Malerier af Gude. Hjemveien lagde vi gjennem en stor Skovstrækning hvor Gran og Birk duftede i den smukke Sommeraften. Da jeg kom hjem stode smukke Blomster, en heel Kurv fuld, paa mit Bord, sendt mig fra Digteren Lie's Hustru. I Dag skal jeg igjen ud paa Landet til Boghandler Dahls, jeg bliver afhentet Klokken 2. Tiden flyver hen. Jeg beklager at jeg ikke fik mere end 4 Portrætkort af mig med og beder Dem derfor gjøre mig den Tjeneste at faae 12 fra Hansen i Bredgaden, jeg har her skrevet et Par Ord om det, men vil bede Dem , i Løbet af denne Uge at sende mig disse i Krydsbaand til Hotel Victoria i Christiania. Deres Mand læser jo dette Brev og jeg trykker heri hans Haand. Hils Døttre, Sønner og gode Venner fra Deres taknemlige

H. C. A.

Tekst fra: Niels Oxenvad