Dato: 4. december 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Ole Bornemann Bull
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 4 December 1838.

Min Kjære, kjære Ven.

De er i dette Øieblik i min Fødeby. Jeg maa der sige et "God Dag", der endnu engang underholde mig med Dem. Vi have kun kjendt hinanden nogle Dage, men der ere Naturer, som ikke behøve længere Tid for ret at faae hinanden kjære, og saadanne troer jeg vi ere. Tak for al den Lyrik der udstrømmede fra Deres Violin, kunde det gjengives i Ord, da fik vi en deilig Cyclus af Digte.

Vel var det for det store Publikum, De spillede, og mange følte ogsaa dybt, hvilket Hjerte af Melodie der udtalte sig, men jeg var saa egoistisk, eller om De maaskee vil give min Følelse et ædlere navn, jeg drømte mig, at det var for mig alene det klang, at jeg alene hørte De, gjennem Toner, fortælle Momenter af Deres interessante Kunstnerliv. O, jeg har, før jeg saae Dem, følt en forunderlig Deeltagelse for hele Deres geniale Personlighed, og nu vi have mødtes, nu vi Ansigt til Ansigt have talt og forstaaet hinanden er denne Følelse blevet til Venskab.

Det maa jo dog fornøie Dem at vide, at De har vundet en Sjel, derfor fortæller jeg Dem det ogsaa nu og skammer mig ikke derved. Hverdagsmennesker vilde ikke forstaae mig, ja, de vilde vistnok smile af mit hele Epistel, men til disse skriver jeg osaa anderledes, end til Vennen Ole Bull.

Én af de første Dage skal jeg hen til Deres Onkel for at se min lille søde Ole, kysse ham og tænke paa hans Fader og Moder. Den stakkels Bonne, som saa pludseligt er bleven her paa Hjørnet af Europa, hun er vel ogsaa lidt veemodig. Bring Deres elskværdige Kone en hel Bouquet af Hilsener fra mig. Hun haar vel dog ikke allerede glemt mig, dog jeg talte for daarligt Fransk eller rettere slet intet, til at hun ikke skulle huske mig fra denne Originialitets Side.

I Gaar spiise jeg med Thorvaldsen, vi talte om Dem, og da jeg sagde ham, at jeg skrev Dem til, bad han mig hilse. Han havde én Dag søgt Dem i et fint Hotel, nemlig i Hotel d'Angleterre, der hørte han imidlertid, at De var reist til Rooskilde og saaledes fik han ikke gjort Visit.

Det vil overraske og glæde mig om De fra Odense lod mig have et par Ord fra Dem. O, ja, lad mig vide, hvorledes Deres legemlige Jeg har det. De var slet ikke verst, da jeg her sagde Dem Farvel. Siig mig lidt herom. Vil De, da gjør det strax, mens Villien er varm, siden - ja saa frygter jeg, tage de andre alle Øieblikke fra Dem, og saa skriver De ikke. Giv mig kun nogle faae Ord.

Maa Gud velsigne Dem. Erhold den Glæde og Lykke De fortjæner. Deres Navn har en god Klang i Europa, Deres Hjerte har det hos Deres Venner. Fra Konferentsraad Collins Familie, mit egentlige Hjem, fra hans aandrige Datter, som ret beundre og hylde Dem, har jeg mange Hilsener, de sagte, det gik rigtignok ikke an, at jeg bragte Dem disse, men hvorfor skulde jeg ikke sige Dem, hvad der altid maa være én kjær: Mange, mange holder af Dem.

Lev vel

Med broderligt Hjerte

Deres

H. C. Andersen.

Min Adressse er H. C. Andersen

Hotel du Nord

Kongens Nytorv i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus