Dato: 30. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Gøtheborg, Søndag den 30 Juli 1871.

Kjære Fru Melchior !

I Torsdags skrev jeg Dem til fra Jönkjöping, De vil have modtaget mit Brev. Dagen derpaa, i den tidlige Morgen, fortsatte jeg Reisen med en elskværdig, ældre Herre, han var General og da han, paa een af Stationerne fik Underretning af Nogen som kjendte mig, hvem jeg var, sagde han mig venlige Ord for mine Skrifter, vi skiltes i Falkjöping og jeg blev ene i Vognen lige til Gøtheborg. Hotel "Gøtha-Kellere", hvor jeg søgte til havde kun eet ledigt Værelse og det var oppe paa fjerde Sal, jeg maatte derop, men havde dog det Held, før Aften, at en Reisende tog bort og jeg fik hans Værelse. Det var i Stuen, meget lille, men særdeles elegant, nyt Gulvtæppe, ordentlige Meubler &. Strax ved min Ankomst til Hotellet, bankede det paa min Dør og Hägg traadte ind glad og levende, han havde Dagen forud ogsaa været her fra Marstrand for at høre om jeg var indtruffet; han bragte Middags Indbydelse til mig fra Hr Bratt, men jeg var træt og bad derfor Hägg hellere at være min Gjæst her i Hotellet, det han var saa venlig at tage imod. Vi talte Meget om Dem og alle Deres, kjære Fru Melchior og han bad mig naar jeg skrev ret at hilse; han længtes efter Danmark; han maa heller ikke bade sig, han tilbringer nok Tiden med at fiske. Hvorvidt dette er ham godt i dette blæsende, regnfulde Veir veed jeg ikke; han blev i Gøtheborg Natten over og kom igaar Formiddags hen til mig, han skulle vise mig Posthuset, men vidste nok ikke bedre Besked end jeg, han førte mig op i Raadhuset, siden gik vi sammen til Udstillingen hvor der vare flere smukke Billeder; da vi gik hjem, skyllede Regnen ned, saa at jeg, der var gaaet uden Kalosker, fik vaade Støvler. I Dag, Søndag, tænkte jeg paa at besøge Hägg paa Marstrand, men det stadige slette Veir har kuldkastet Touren, jeg tager ikke der hen. Paa Gaden mødte jeg igaar den unge Hr Warburg, som spiiste en Middag ude paa "Rolighed" han tog venlig mod mig og hans Broder førte mig strax hjem til sin unge Frue. Hr Magnus besøgte jeg ikke da hans Kone nylig er død, derimod afleverede jeg det Brev Deres Hr Broder gav mig til Pontus Fürstenberg, han aflagde strax en Gjenvisit i Hotellet. Idag kom Konsulen hjem til mig og medbragte den unge Hr Drucker, som er kommet iaftes, i haardt Veir, her til og indtraf ved Midnat, Hr Warburg viiste os Børsen og vi vandrede derfra til Banegaarden hvor han ville modtage sin Gjæst ved Landbo-Mødet, Professor Jørgensen fra Kjøbenhavn, hvem han ikke kjendte og som jeg altsaa kunde udpege mellem de Fremmede. Middagen har jeg nu tilbragt hos Warburgs hvor jeg traf sammen med den dygtige Forfatter Rüdberg, desuden vare der Konsulens Moder, der jo er en Søster til Konsul Salomonsen, dernæst spiiste jeg der med Frøken Fürstenberg, som jeg har seet paa "Rolighed", Broderen Fürstenberg og to Herrer Magnus. Paa Hr Rüdbergs Opfordring læste jeg for dem: Sneemanden og Hvad Fatter gjør er altid det rigtige. Efter Bordet drev jeg om i den smukke offentlige Have, hvorfra jeg nu er vendt hjem til Hotellet.

Mandag Formiddag den 31 Juli.

Igaar vilde jeg ikke slutte Brevet, jeg var næsten forvisset om at naar jeg udsatte det til i Dag vilde jeg kunde takke Dem for Brev, jeg har derfor strax tilmorgen været paa Posthuset hvor jeg ogsaa var igaar for at høre om Breve, men ikke eet er indtruffet. Jeg vil imidlertid haabe at Alt paa "Rolighed", staar vel til. Nu beder jeg Dem at de Breve som senere sendes til mig, ikke gaae til Gøtheborg, men derimod til Christiania poste restante. Deres Mand, med Carl og Emil, er vel nu paa Reise til Møen, skulde de endnu være hjemme da mange Hilsener til dem, ligesom til Louise, Harriet og Anna og Thea. - Fru Warburg har særdeles bedet mig at hilse, ligesom ogsaa fra hendes lille Dreng Svend , han seer flink og kraftig ud. Lev vel. Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad