Dato: 29. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

690. Til Henriette Collin.

Gøtheborg 29.Juli 1871.

Kjære Fru Collin !

Fra Gøtheborg faaer De denne Skrivelse; jeg indtraf her i Dag ved Middags tid og skriver strax i denne Aften; jeg haabede at jeg før min Afreise havde faaet et lille Brev fra Dem, men det forundte De mig ikke.–Aligevel har jeg været lige ved at besøge Dem og at see »Ellekilde«, thi jeg var i Tirsdags i Helsingør. Det var imidlertid det daarlige Byge?Veir som fik mig til at opgive Besøget. Jeg gik nemlig i Tirsdags fra Kjøbenhavn, eller rettere kjørte, ledsaget af Fru Melchior, som vilde følge mig om bord i Qvisthuusgaden, men det blæste, jeg vilde blive vippet ved at seile til Malmø, det var slet ingen behagelig Begyndelse paa Reisen, da vi derfor naaede Østerport, sagde jeg, »maa Vognen kjøre til Jernbanen, saa ligger jeg i Helsingør, og bliver Veiret smukt, tager jeg da næste Morgen til Hellebæk og begynder først Touren i Sverrig paa Torsdag !« og jeg kjørte til Jernbanen hvor jeg maatte vente halvanden Time før Toget gik. Briggs Hotel ventede jeg at faae det godt, men der var kun et eneste Værelse ledigt og det vendte ud til en mindre Gade, her var ingen god Luft, slet ikke hyggelig og jeg begyndte med at skjændes om Lagnerne vare vaade eller ikke vaade; jeg laae i Klæderne den Nat og da saa Morgenstunden kom, hang der store Tordenbyger paa Himlen, det var slet ikke bedre Veir, end naar jeg tidligere har besøgt Dem i Hellebæk, og saa bestemte jeg at vente bedre Tid og dampede over til Helsingborg; fik paa Søen svær Byge og da jeg kom i Land ved Helsingborg og gik til Banegaarden, kom en ny, saa jeg blev saa vaad om Fødderne at jeg paa Banegaarden maatte skifte Strømper og derpaa taalmodig sidde her i tre Timer før Toget gik. Dersom jeg skulde skrive en Bog om Begyndelse[n] af denne fornøielige Norges Reise, saa maa den kaldes »TungeTimer i Ventesalene«. I Onsdags aftes efter Kl 10 naaede jeg Jønkøping, berømt for sit udmærkede Hotel. Jeg havde telegrapheret om et godt Værelse med smuk Udsigt, og jeg fik det og følte mig saa tilfreds at jeg blev her hele dagen igaar. Mod Aften fik jeg Besøg af Etatsraad Gammeltoft, som med sin søn havde været min Nabo. Portneren havde sagt ham at her var en Statsraad Anderson; han forsikkrede at det ikke var nogen Dansk, men tilsidst spurgte han om ikke Statsraaden var H. C. Andersen. Da udbrød Portneren: »Skulde det være Skalden!« ham havde Portneren hørt om, men ikke om Statsraaden. Nu søgte Hr Gammeltoft mig og vi kjendtes. Imorges Klokken 6 forlod jeg Jønkøping og kom en smuk Vel her til Gøtheborg hvor alle Værelser vare optagne i det bedste Hotel: Gøtheborg Källeren, her skal være Landmands Møde og Kapseilads. Jeg kom op i fjerde Etage. Det behagede mig ikke, dog endeligt drev jeg det til at faae et mindre, men meget elegant Værelse i Stuen hvor jeg nu sidder ogskriver dette. Den unge Musiker Hr Hägg, som boede hos Melchiors, kom strax i Dag fra Marstrand for at hilse paa mig, igaar havde han, i samme Anledning, gjort Reisen; om jeg tager der hen er ubestemt. Breve kunne endnu naae mig i Gøtheborg poste restante, til Tirsdag Middag, men senere, om De glæder mig med en Skrivelse vil De da sende samme til Christiania post restante. Min Vaccination slog an, det er nu 15 Dage siden, men endnu har jeg stærk Fornemmelse i den ene Kop. Veiret er regnfuldt og blæsende. Sy[v]soverdag gav megen Bløde, saa det nok, efter gammel Folketro, vil blive regnfuldt i 40 Dage. Hils Deres Mand, Jonas og Louise. Hans Skrifter skal jeg besørge til Norge[,] om det forundes mig at leve og komme der. Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost