Dato: 27. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Jønkøpping den 27 Juli 1871.

Kjære Fru Henriques!

Nu er jeg i Jønkøping og boer netop i Værelset tæt op til de to hvor De og Deres Mand boede da vi alle tre her traf sammen paa Reisen i Sverrig; det er mig saa levende i Tanken, Aarene der ligge imellem, saa hensvundne at jeg synes at De endnu maa være her, at jeg kun behøvede at banke paa og de kjendte, venlige Stemmer vilde svare mig. Jeg kom her iaftes Kl 10 efter at have telegrapheret om et rigtigt godt Værelse og det har jeg faaet med en stor Salong til. Jeg hviler i Dag, er træt og har Hovedpine, men vil Gud, naaer jeg imorgen Gøtheborg og der vil jeg slutte dette Brev. Jeg forlod Kjøbenhavn i Tirsdags Middag; paa Veien ind til Byen for at gaae med Dampskibet, forandrede jeg denne Plan, da det blæste og ikke var saa behageligt tilsøes, jeg kjørte til Banegaarden, men maatte vente halvanden Time før Toget gik. Jeg tog i Helsingør ind i Briggs Hotel og fik der det eneste ledige, (daarlige) Værelse, ud til en snever Gade, saa det var ikke fornøieligt, jeg vilde da igaarmorges, om Veiret var godt, besøgt Collins i Hellebæk og først i Dag begyndt min svenske Reise, men der var saa mange Byger ivente at jeg opgav Hellebæktouren, tog over til Helsingborg og maatte her blive paa tredie Time paa Banegaarden, i det jeg i den stærke Regn ikke kunde spadsere omkring; endeligt kom jeg afsted. Paa een Station mødte jeg Kongen som tog ned til Beckeskog og paa den næste, jeg troer Sefsjö, saae jeg Deres Broder, som opholdt sig der i Egnen, sagde han og spurgte meget til Dem, Deres Mand og Børn; jeg lovede at sende Dem mange Hilsener fra ham naar jeg skrev. I Vognen var jeg med en amerikansk Familie, som udtalte stor Glæde da de hørte at de var sammen med Hans Christian Andersen. Idag er jeg nu, som sagt, i Jønkøping. Veiret er vexlende, Solskin og Tordenbyger. Her er ganske stille i det store Hotel, først iaften naar Toget kommer fra Malmø fyldes, for Natten, Huset med Reisende, der atter jage afsted i den tidlige Morgen, vil Gud, da jager jeg med!

Gøtheborg 28 Juli 1871. Daarligt sov jeg inat for at være betids oppe. Klokken 6 gik Toget og henimod Eet naaede jeg her til. Det var meget vanskeligt at faae et Værelse i det bedste Hotel; "Gøthe-Källere" jeg blev puttet op i fjerde Etage, det jeg slet ikke syntes om. De veed, at her netop i disse Dage er stor Tilstrømning af Mennesker, da her, de første Dage i August, skal være .en Slags Udstilling og Kap-Seilads. Som jeg sad i Høiden kom Hr Hågg ind af Døren, han havde gjordt Reise fra Marstrand, igaar og i Dag for at træffe mig. Han var glad ved at see mig og længtes efter Danmark og Vennerne der; han bad mig særligt at hilse Dem og Deres Mand. Hägg bliver her inat og gaaer med mig imorgen i Musæet. Jeg vil Søndag eller Mandag besøge ham paa Marstrand. Han var saa venlig i Dag at blive her i Hotellet og spise med mig. Nu er jeg ene og V ærten har givet mig et lille, men nydeligt Værelse i første Etage med Gulvtæppe og al Eleganse; nu bliver jeg derfor her i flere Dage tænker jeg. Indtil Tirsdag Middag kan jeg endnu modtage Breve "Gøtheborg, poste restante", men senere bederjeg om at Breve indtilvidere, gaae til Christiania poste restante. Det er en lang Vei derop, jeg vil fra Gøtheborg bruge to Dage; maa jeg nu kun føle mig rask, jeg er saa særdeles træt og nerveus, har ogsaa Hovedpine, den jeg ikke pleier at lide af. Hils paa det kjærligste Deres Mand, den søde lille Marie, de to voxne Døttre og de unge Sønner. - Det er lidt kj edeligt at reise alene mærker jeg nok, det generede mig aldeles ikke i yngre Aar, nu føler jeg mere Eensomheden. Jeg havde bedet Einar Drevsen at ledsage .mig til Norge, men hans Forretninger forhindrede ham deri. Lev vel! naar jeg igjen er i Danmark veed jeg jo at De og Deres Mand nok vil see mig et Par Dage paa Petershøi.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Deres Mand beder jeg hilse Melchiors!

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 325-28)