Dato: 23. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Ludv. Brandt
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrænderiet 23 Juli 1871

Kjære Hr A. L. Brandt!

I det tidlige Foraar skrev jeg Dem til med Digteren Professor H. P. Holst, som reiste gjennem Amsterdam, men blev der saa kort at han ikke afleverede min Skrivelse og De har saaledes længe ikke hørt fra mig. Jeg veed slet ikke hvor De, Deres Frue og Søn ere i denne Sommer, men da der vistnok vil gaae en Maanedstid før dette Brev kommer til Dem skriver jeg og det netop i det jeg staaer i Begreb med at reise til Sverrig og Norge. Brevbringeren er vor talentfulde Landsmand den unge Maler Hr Pjetro Krohn som i Eftersommeren vil besøge Holland og Belgien, han kjender ingen der og jeg tager derforikke i Betænkning at anbefale til Dem en saa dygtig Landsmand; De kan og vil give ham Besked der kan være ham til Nytte, og jeg veed hvor danskhjertet og velvillig De er. Deres fortræffelige Frue og den kjære Andreas de hjerteligste Hilsener fra Deres

taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 60-61)