Dato: 14. juli 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

689. Til Henriette Collin.

»Rolighed« 14 Juli 1871.

Kjære Fru Collin !

Frøken Louise og Jonas har jeg seet og talt med, ja de have endog været på »Rolighed«. I Sparekassen talte jeg med Deres Mand og Ordenerne fandtes der; derimod har jeg ikke seet og talt endnu med den kjære Fru Collin og jeg længes derefter; imidlertid maa jeg nu først lidt længere paa Reise, ind i Sverrig og Norge, uagtet jeg slet ikke venter mig ret Udbytte af denne Reise og ikke har stor Lyst til at gjøre den alene, jeg talte til Einar om at være min Gjest derop og da senere sørge for sig selv, men han kan ikke faae Orlov, da tre af hans Kammerater allerede have den. Helst gik jeg syd paa, men der er jo Sygdom og Feber. Man har fra flere Sider talt til mig om at lade mig revaccinere, inde hos Linds ere de blevne det; Viggo har ogsaa ladet sig Kopper indpode. Om dette vilde jeg have talt med Theodor, men han kommer jo ikke til Byen; Viggo foreslog mig at Se til Dr Meyer, der vist vilde komme mig glad og venlig imøde, men da nu Theodor er min Læge og han har i sin Fraværelse »en høiere Haand« i Wilken Hornemann, vilde jeg søge ham; et Par Gange var jeg uheldig, han var ikke hjemme. Igaar kjørte jeg da tidligt ind og fik ham i Tale, han vilde hverken raade til eller fra Vaccinationen, og da jeg saa bestemte mig for den, fik jeg at vide at han ikke havde Vaccine uden mellem Glas og den var ikke at stole paa. »Men hver Tirsdag kan Du gaae op i »Phønix«, ( det vil sige i Dandsebod-Localet), der komme mange nette Folk og der er Etatsraad Hansen, som Du jo kjender, han gjør det med Fornøielse« Den Henviisning smagte mig ikke, da jeg veed at det er det Sted hvor Enhver, som ikke have738 Læge, hen vises, jeg syntes, med Ret eller ikke, at det dog ikke var Stedet for mig, saaledes at ty til »det Offentlige«, og saa kjørte jeg hen til Dr. Meyer, traf ham hjemme og han var Opmærksomheden og Venligheden selv, bad mig komme til sig om Eftermiddagen, da kom et sundt Barn af sunde Forældre, jeg skulde blive strax vaccineret, jeg kom; det var ikke til at mærke, at jeg fik 5 Stik nede paa Armen; jeg venter nu paa at Kopperne slaae an. Gid at det maatte skee, saa er det overstaaet. Forleden var Maleren Lund og hans Frue, Dagen efter Hjemkomsten fra Italien, herude paa Rolighed, de saae begge noget trætte og angrebne ud. Redacteur Billes fløtte førstkommende Mandag eller Tirdag til Hellebek. Pouline Drevsen med 5 Børn ere indtrufne i Onsdags Middag og boer hos Bøytners. Fra Munch, Bjørnson og Heyerdahl har jeg Brev om at komme til Norge, men af Brevene faaer jeg ud at der nok Ingen ere hjemme i Christiania. Glæd mig ret snart med Brev, Hils Deres Mand, Børn og Theodor.–Veiret er jo særdeles smukt, De har det godt, og Dagene flyve hen ! fortæl her om, De fortæller saa fortræffeligt.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

[I Margen efter »det Offentlige« i L. 4:] Hos Melchiors og Drevsens synes man at være af min Mening.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost