Dato: 24. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 Juni 1871.

Kjære Fru Henriques!

I Dag er allerede en Uge gaaet siden Sølvbryllupsfesten feiredes! Teltet er taget ned, Guirlanderne forlængst borte med alle de vaiende Flag, ja selv det rige Blomsterflor inde i Stuen, saa rigt som var man i Damaskus ved Rosentiden, henveiret, Alt borte, som Raket-Pragten hiin smukke Aften, man bliver ganske veemodig ved Tanken herom, men for at komme bort fra denne Veemod skriver jeg til Dem, husker paa Livligheden ved Bordet, paa al den Glæde da. - Siden vi sidst vare sammen er Hr Moritz Melchior reist og i Dag have vi Telegram om at han frisk og glad er naaet til London. Dagen efter Afreisen fra Kjøbenhavn, ve ed De, at det var hans Fødselsdag; da hans Skaal var drukket lod jeg et Brev falde paa Bordet, Brevet var et Digt, et Telegram skulde det forestille, hvori han takkede os for Skaalen han havde fornummet den i Vognen nu han foer ned mod Rhinen. Strax efter hans Hjemkomst med Døttrene tænker jeg at gaae nogle faae Uger til Norge, efter Hjemkomsten vil jeg gjerne være en heel Uge, om det passer sig for Dem og Deres Mand, paa Petershøi. Hvorledes det bliver med Vinter-Opholdet er endnu svævende. De veed at jeg skrev til Jomfru Levyson om at sige mig aabent om hun kunde skaffe Leilighed og om hun ønskede at have mig i Huset, men at hun ikke maatte gjøre Noget af Hensyn til Familien Henriques venlige Sind for mig & -. Jeg fik da et Brev at hun ved nærmere at overveie Sagen ikke kunde indlade sig paa det paatænkte Arangement, jeg gik da op til hende og hun sagde at hun egentligt Slet intet havde af Meubler, Lagner, Gardiner, og Sligt. Jeg tilbød mig at anskaffe samme, men betalte da ikke 30 Rdlr for to Værelser om Maaneden. Jeg har nu givet hende Frist til 1ste Juli. Imidlertid har igjen Frøken Hallager mældt sig, hun har Leilighed paa Kongens Ny torv og det i samme Gaard hvor vi tidligere boede, men i Hjørne-Værelserne; her kan jeg faae to store Stuer med heelt Meublement og Opvartning for 25 Rdlr om Maaneden og hun siger hun kan komme ud af det med dette Arangement. Nu faaer jeg at see hvorledes det Hele stiller sig. Helst saae jeg at jeg kunde følge Deres Anbefaling, men nu er jo om den [Sag] allerede talt i et Par Maaneder uden at jeg er videre. Hils Deres Mand og Børn. Hjerteligst

H. C. Andersen.

Hägg har componeret en større Digtning hvortil jeg har givet ham Ordene.

Imorgen, Søndag, reiser den hamborske Frøken Melchior hjem.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 317-20)