Dato: 4. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 4 Juni 1871

Kjære Hr Robert Watt!

Nu har jeg omtrent hele fire Uger været paa Landet og i den Tid sendt Dem Hilsen men endnu intet Brev, et saadant maa De efter gammelt Hjertelag have, uagtet jeg tænker paa at være i Byen hen i Ugen som kommer. Jeg glæder mig til at see Dem og høre Deres Reiseplan til Amerika. Det vil være mig en Glæde om jeg ved et Par Breve kan være Dem til noget Gavn. Efter amerikanske Aviser, veed De, at man venter mig derovre i denne Sommer, men jeg kommer ikke, kommer vist aldrig uagtet de mange venlige Indbydelse[r]. Saadanne modtager jeg i den senere Tid, særdeles ofte, mine samlede Skrifter synes meget læste og vel optagne, dog allermeest "mit Livs Eventyr" som nu er udkommet, de mig tilsendte Anmældelser ere særdeles rosende. Endnu igaar fik jeg en Skrivelse fra Boston med Taksigelse navnlig for denne Bog; De veed at den senere vil udkomme paa dansk i en fyldigere og mere gjennemarbeidet Skikkelse. Jeg skal laane Dem den amerikanske, De vil i den ogsaa finde nogle venlige Ord om Dem. Jeg tænker tidt paa vor Fart til Udstillingen i Paris; jeg glemmer heller ikke hvor hjerteligt og smukt De altid er kommet mig imøde. Engang saae vi hinanden oftere end nu i den senere Tid, men min Deeltagelse for Dem er ikke blevet mindre. Gud være med Dem i alt Godt. Hils Deres Søstre og bevar i venlig Tanke Deres meget hengivne

H.C.Andersen

Til Hr Robert Watt.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen