Dato: 2. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Henriques

Basnæs ved Skjelskjør 2den Juni 1871

Kjære Frøken Anna!

Det var smukt og venligt at De skrev til mig, jeg tænkte nok, da jeg fik Brev fra Fernanada, "hendes Søster Anna kommer vistnok ogsaa med en lille Skrivelse, men nu sidder hun i Travlhed, maaskee til Sølvbrylluppet". Igaar kom da Deres Brev og jeg skriver strax igjen, at De imorgen kan høre fra mig og modtage min Tak. Ogsaa Deres Fader [Brev]har skrevet mig til og af ham hører jeg, at Emanuel Hansen reiser til China eller Japan, det overrasker mig, thi for ikke længe siden fik jeg Brev fra den unge Mand hvori han fortalte mig at han vilde aflægge et lille Besøg i London, og /hele Brevet tydede hen paa at det var kun dette Land han vilde besøge. Er han ikke endnu afreist, da beed Professor Høedt bringe ham min Hilsen og de bedste Ønsker for den forestaaende store Reise. Jeg troer at han i Anledning af denne dog skulde benytte mit Brev til General Bülow [Brev] som maaske [overstr: da] kunde være ham til nogen større Tjeneste. Glem ikke, snarest, at sige dette. - Igaar fik jeg et rart Brev fra Sophie Melchior [Brev]; for ikke længe siden hørte jeg fra Fru D. Melchior [Brev] og, om Gud vil, reiser jeg paa Onsdagaften fra Basnæs over Korsør til Kjøbenhavn og da lige ud til "Rolighed". - Paa samme Tid indtræffer nok ogsaa Hr Hägg; jeg hører at han i otte Dage har været ude paa "Teglgaarden", / og i al den Tid ikke skrevet ind, jeg tænker imidlertid at han har skrevet en Deel paa det linierede Papir og at vi faae i Toner hvad der ikke er blevet givet i Ord. Hans seneste Composition gaaer altsaa til Jenny Lind! - Nu have vi igjen det kolde Veir! dagligt maa jeg lade lægge i Kakkelovenen og ude gaer jeg med Vinterfrakke. Det er saaledes heldigt at Anna Melchior ikke kommer hjem i denne Maaned, den kan blive kold nok. Hun er nok ikke meget raskere end før! jeg har nu aldrig troet paa at det var hende gavnligt at leve paa de vestindiske Øer. Gid dog at hun var blevet paa Madera eller i Cintra. Frøknerne Price seer De vel endnu engang om / Ugen eller er maaskee een af Søstrene allerede i længere Beøsg paa "Petershøi"? Waldemar er vel afreist til Wien, det vil oplive og forfriske ham. Min Stue dufter i Dag af Lillieconvaller; to store Skaaler fulde prange paa mit Bord, gid at jeg kunde dele med Dem. Vil De nu imidlertid uddele mine Hilsner, til Moder og Sødskende, Faderen selv skriver jeg til [Brev], dette Brev lægger jeg indeni hans. Hils Jomfruen og hendes Forlovede! hils alle Pigerne og tænk med sædvanlige, venlige Sind paa Deres meget hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 356, billed 6986-89)