Dato: 1. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Melchior
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør den 1ste Juni 1871.

Kjære Fru Johanne Melchior! Vi bleve enige om, at jeg skulde skrive til Sølvbrylluppet et lille Digt som Poul skulde fremsige. Jeg har nu et saadant og sender Dem det til Indstudering. -

Vil De hilse min lille Ven, samt hans Brødre og Søstre! Vil De hilse Deres Mand ligesom ogsaa Frøken Jette Melchior. Vil Gud, kommer jeg til Byen og ud paa Rolighed, førstkommende Tirsdag aften.

Hjerteligst,

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen

Pouls Tale.

Vil De nu være stille i Stuer og Sale,

Saa siger lille Poul sin store Tale,

Jeg er den ældste af de yngste To,

Kan bedst holde Tale, kan I troe.

Jeg tømmer i Dag Sølvbryllups Kruset

Og gratulerer fra hele Huset,

Fra Unge og Gamle, fra Store og Smaa.

Jeg har mine bedste Klæder paa,

Og mødte jeg ganske dem foruden,

Saa kunde man troe jeg var Elskovsguden,

For jeg er velskabt og sød og lille.

Men det var ei det , jeg sige vilde!

- Min Tale den er som et Træ, der groer,

Det har af Ønsker et Blomsterflor,

Og hver en Blomst, baade lille og stor

Har jeg kysset paa; saa sandt jeg troer,

Bag hvert lille Blad et Kys der boer

Til Bedstefa'er og til Bedstemoer,

Det knalder med Hurra

i Stuer og Sale.

- Det var lille Pouls store Tale.

Tekst fra: Niels Oxenvad