Dato: 30. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

683. Til Henriette Collin.

Basnæs ved Skjelskjør den 30 Mai 1871.

Kjære Fru Collin!

Hvor er De? Har De allerede taget Sæde ved Hellebæk, eller boer De endnu i Kronprindssessegaden? Det er nok klogest at dette Brev sendes til Byen og ikke ud paa Landet, derhen vil det altid naae af en Omvei. Veiret har været deiligt, kun igaar og i Dag er det igjen noget koldt, den skarpe Vind ville knække Solstraalerne, men disse seire dog tilsidst og De og Deres kjære Frøkeen Louise skulle ikke fryse i den nye Bopæl. Held og Velsignelse der i den735 eengang berømte: »Ellekilde«. Paa Basnæs er over Hovedbyg­ningens Indgang udhukket i Steen en smuk Indskrift: »Guds Fred over Huset og hver den der hviler under dets Tag«. Jeg holder meget af slige indskrifter, men opfordrer ikke til at sætte dem. Jeg veed om Deres nye Sted at naar jeg kommer og andre gamle Venner komme, staaer over Dø­ren omend usynligt,: Velkommen !–Jeg har det godt herude og det for­nøier mig at see hvor hurtigt Træer, Buske og Blomster udfolde sig fra Dag til Dag, det er et lille Mirakkel at see. De husker at jeg, ifjor jeg var her, begyndte paa et Eventyr om »forlaarne Tænder«, men jeg fandt det blev saa uskønt at jeg opgav det. Iaar, da endnu Intet vil trives i min Digterhave, siden den blev lagt ind i Tordenskjoldsgade N° 17, kommer det lille Uhyre igjen tilbage og plager mig, dog i forandret behageligere Skikkelse. Jeg skriver saaledes paa »Tante Tandpines Drøm«, men om den vil udfolde sig til Noget, vil Tiden vise.–Paa Tirsdag den 6, altsaa netop i Dag Otte Dage, kommer jeg, om Gud vil, til Kjøbenhavn og tager fraBanegaarden, strax om Aftenen, ud til Melchiors paa »Rolighed«. Jeg er bange for at der iaar heller ikke bliver noget af Norgesreisen. Digteren Munch, som for Øieblikket er i Kjøbenhavn og boer ogsaa i No 17 i Tordenskjoldsgade, beder mig at komme til Christiania i Juni, da han ved Maanedens Udgang er med sin Kone og lille Pige, reist høiere nord paa; Bjørnson er da ogsaa borte; men jeg kan ikke i Juni forlade Kjøbenhavn før efter Melchiors Sølvbryllup og da bliver det for seent. Gud veed da om jeg iaar kommer ud. Ja, vandt jeg 1000 Rdlr i Lotteriet, da tog jeg en Ven med og fløi nogle Uger ned til Tyrol. Hører jeg ikke fra Dem medens jeg endnu er her paa Basnæs, saa lad mig dog, een af de første Dage efter at have naaet »Rolighed«, erholde et Brev fra Dem og vide hvorledes De, Deres Mand og Børn have det paa »Ellekilde«, om De allerede have Gjester?Jeg tænker mig Fru W Lund, Fru Ness eller Frøken Petersen; de ere jo hjemme i Hellebek. Vil De nu hilse Deres unge Villa, den endnu yngere Skov og Have, aftale med Vindene at de behage at lægge sig, om jeg engang i Sommerens Løb indfinder mig. Jeg vil være glad ved at kjøre forbi Deres gamle »Blæsenborg«, og træde ind i det hyggeligere Landsted, hvor der er ingen Plankeværk for Udsigten. Hjertelige Hilsener til Mand og Børn fra

Deres hengivne

H. C. Andersen.

[ I Margen: ] Fru Scavenius sender venlige Hilsener.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin