Dato: 29. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basnæs anden Pintsedag den 29 Mai 1871.

Kjære Ven!

Denne Gang har jeg endnu slet ikke hørt fra Dem, dog Deres Frue og tre af Børnene have glædet mig med Breve. Jeg ve ed imidlertid at De har meget at bestille og jeg vil derfor ikke plage Dem med at skrive, men kun uleilige Dem med at læse min Skrift. Det har været deilige varme Solskins Dage, men i Dag er det slaaet om fra 20 Grader, til 9, Vinden blæser saa kold, at jeg i denne Formiddag da jeg skulde spille Croquet nede i Haven maatte op og tage Vinterfrakke og tykt Halsklæde paa. To Gange i mit Liv har jeg kun prøvet Croquet-Spillet, det var for to Aar siden ude paa "Rolighed". Her ude paa Basnæs ere de store Croquetspillere og nødigt gik jeg med, men havde den Hæder at jeg med Gaardens Candidat, en dygtig Mand der læser Jura med Otto Scavenius, vandt Spillet, jeg spillede kun eet for ikke at tabe Laurbærbladene, som vistnok Tilfældet forundte mig. Nu er vel De og Deres komne til Petershøi, Børnene tumle sig i Haven og fa ae vi igjen det varme Veir, da snart i den salte Sø. - Jeg bliver her ude paa Basnæs en otte Dages Tid og kommer da til "Rolighed", hvor nok nu Alt er i Orden. Forleden fik jeg Brev fra den danske Consul i Veststaterne i Amerika, Hr Rambusch, som jeg ikke personlig kjender, men det er et velkjendt Navn i Korsøer, han fortæller at de amerikanske Aviser mælde min Ankomst der ovre i denne Sommer, og han beder mig endelig at besøge Veststaterne hvor jeg vil blive vel modtaget og hvor jeg kan boe hos ham saalænge jeg er der. Jeg reiser imidlertid ikke, ja betvivler endogsaa at der bliver noget af Norgesreisen. Digteren Munch, som for Tiden boer hos Frøknerne Rossing i Tordenskjoldsgade, vil have mig derop i Juni, da han ved Maanedens Forløb reiser med Kone og Datter høiere op i Landet. Bjørnson er ogsaa borte. I Juni vil jeg ikke afsted, dertil glæder jeg mig formeget til Sølvbryllupsfesten paa "Rolighed". Gud veed om Anna og Harriet til den Tid komme hjem. Vil De hilse Frøknerne Price og ligesaa Waldemar Price, om De seer ham før Afreisen til Wien, der vil han vist træffe sammen med Hr Eckardt som for Øieblikket er i Ems. - Hils nu Deres kjære, fortræffelige Frue, den lille Marie og alle de andre Børn, smaae og store. - Alle Frugttræer ere nu udsprungne, deilige Jordbær have vi allerede et Par Gange spiist, de ere naturligviis alle fra Drivhusene, i Haven selv og i Skoven staae de kun i Blomst. I Dag spise vi paa Borreby, den gamle Herregaard hvor Valdemar Daa søgte at lave Guld, men blev derved en fattig Mand. Sundhed og godt Humeur ønsker Dem Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 310-13)