Dato: 23. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Munch
Sprog: dansk.

Basnæs den 23 Mai 1871

Kjære, fortræffelige Ven!

Iaftes blev jeg glad overrasket ved at modtage Brev fra Dem, skrevet i Kjøbenhavn, ja, fra det Huus, hvor jeg har boet i Vinter, hvor jeg har frosset, prøvet Fodkulde og anden Kulde, hvor min Muse aldrig har besøgt mig; ikke saa megete som et lille Digt vilde der groe, og dog boe Poeterne her; Hauch i Stuen, De paa første Sal. Jeg har slet ikke været vel og glad i denne Vinter; drefor har De heller ikke faaet Brev, det, jeg bude have sendt. Tak for den venlige Indbydelse og Tilbud om Huus- og Hjerterum, naar jeg kom til Christiania! Jeg kunde imidlertid ikke tage nogen fast bestemmelse og har været tilsinds ganske at opgive Besøget for iaar, da hverken De eller Bjørnstjerne Bjørnson var hjemme. I Juni feirer Grosserer Melchior deres Sølvbryllup; det er en Familie, hvori jeg føler mit bedste Hjem. Allerede om en fjorten Dage slytter jeg ind der paa deres smukke Landsted "Rolighed". Før i Juli tænker jeg aldeles ikke paa at forlade Danmark, og da - det siger mig nu ogsaa Derres venlige Brev - ere De og Deres Frue ikke i Christiania. Jeg har altsaa Tvivl om, at jeg gjør Reisen. - Nu seer De vel i Theatret Deres Drama: "Moder og Søn". Tak, forde De sendte mig Bogen! De vil have Fornøielse af at see, hvor vel det bliver spillet; de smukke Tanker i de skjønne Vers komme fuldeligt til deres Ret. Havde jeg kjendt Stykket, før jeg saae det oaa Scenen, og havde jeg vovet at sige min Mening, vilde jeg have bedet Dem forkorte Begyndelsen af anden Act; den lader sig fortrfæffeligt læse; men paa Scenen omtaler den, hvad vi allerede have seet og oplevet i første Act. Tilgiv mig, at jeg siger det; hellere burde jeg dvæle ved det Smukke i dette Arbeide; hjertelig Tak derfor! Deres lille Pige har vel modtaget de nye Eventyr og Historier. Snart læser hun dem selv; nu gjør hun Bekjendtskabet gjennem Billederne. Næste Juul kommer andet Bind, hvortil Illustrationerne forlængst ere færdige; tredie Bind kommer først til Julen 1872. Selv om jeg da er fløiet bort fra denne lyse, smukke Verden, skal jeg forud have sørge for, at min lille Veninde faaer Bøgerne, der ville erindre hende om hendes gamle Ven i Danmark og hendes Forældres inderligt hengivne

h. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm