Dato: 23. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør,

23 Mai 1871.

Kjære fortræffelige Ven! De vil venligst modtage dette lille Brev, som De, tilvisse, har venligt modtaget hver Hilsen til Dem jeg jevnligt har sendt i Brevene til Deres Kone. I det jeg i Dag kommer til Dem har jeg en Bøn. De vil erindre at jeg i April fik Brev fra den lille Mary Livingstone, hende vilde jeg nu gjerne glæde med nogle Ord igjen og har nedskrevet disse paa vedlagte Papir, naar De nu, i een af Dagene, har nogenlunde et Quarteer frit, er De da saa god mod mig at oversætte det paa Engelsk, at jeg kan afskrive samme og sende afsted. Her ligger endnu en Skrivelse ved, den er til Deres Datter Louise, vil De give hende den med hjertelig Hilsen. Veiret er nu blevet meget smukt, man kan næsten see Træerne springe ud, Kirsebærrerne som igaar havde kun Knopper staae i Dag med udfoldede Blomster. Solen skinner varm, det samme maa være Tilfældet ved Kjøbenhavn, saa at jeg tænker at De og Deres vist i denne Uge tage til "Rolighed"; naar De med Alle der ere vel inde og Huset har ordnet sig, veed jeg at De og Deres Frue sige at jeg er velkommen. Jeg glæder mig særdeles der til. Her er smukt paa Basnæs, men Dagene glide temmeligt eensartede hen. I Dag forestaaer en lille Afvexling, om nogle Timer tage vi over til Borreby hvor Husets Svigersøn boer i den gamle Gaard, den jeg fortæller om i "Valdemar Daa", der skal i Dag drages Vaad, Fiskene i Borggraven skulle besees og de største tages til Indtægt. Vil De hilse Deres Brødre, ligesom ogsaa Fru Johanne, jeg vil haabe at lille Sally har det godt og at Poul ikke har glemt sin Ven Andersen. Og nu lev hjertelig vel! gode Efterretninger fra Vestindien, Alt vel i Huset og altid en god Plads i Hjertet for Deres taknemlige

H. C. Andersen [udskrift:] Til Hr Grosserer Moritz Melchior [udskrift:] Velbaarne Hr Grosserer Moritz Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad