Dato: 23. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Melchior
Sprog: dansk.

Basnæs den 23 Mai 1871

Kjære Frøken Louise! Det er allerede over fjorten Dage siden jeg var i Deres Forældres Huus, saae og talte med Dem. Hvor Tiden flyver! det har nu mindre at sige naar man er i den unge Alder, men groer man, som jeg, ind i de ældre Aar, da veed man ikke hvor længe man har at blive her i denne Verden, den smukkeste vi kjende, man flyver ind i en anden og veed slet ikke om man der hører snart fra denne og alle de man her havde kjær. Der er ingen Telegraph, ingen Brev- eller Due-Post, man bliver veemodig ved Tanken her om og naar man, som jeg, har det godt i denne Verden, vil man ikke gjerne afsted og det er det dog - Tiden flyver! det gaaer afsted. Maaskee vil endnu 14 Dage gaae før jeg er paa "Rolighed"; Deres Moder vil sige mig Tiden, saa omtrent, naar hun, Deres Fader og hele Ungdomskredsen vil see mig. - Igaar havde vi Besøg her paa Basnæs, Kommandanten fra Korsøer var her med Frue og to Børn, det ældste af disse, en ganske ung Pige, saae mig saa bekjendt ud, jeg sagde det, grundede og tænkte efter hvem det kunde være hun saa paafaldende lignede. Endeligt i Dag gik det op for mig, det var Deres Broder Emil, hans Ansigt, hans Udtryk, kun en anden Mund end hans. Dette er nu ikke Noget at fortælle, men naar man lever et saa stille Liv, som jeg lever her, kommer hver nok saa lille Ting let i Pennen naar man skriver; man kan ikke i et hvert Brev lægge Skov-Bund eller Bøgeblade og endnu har jeg intet nyt Digt at afskrive og tilsende Dem. Jeg faaer læst en heel Deel og har endeligt taget fat paa Paludan Müllers "Ivar Lykkes Historie," af hvilken første Deel udkom 1866, anden Deel senere, og tredie er endnu ivente. Jeg har hørt dette Værk omtales som bredt og kjedeligt; jeg er ikke af den Mening endnu, men har rigtig nok kun læst det Halve af første Deel, hvor Børneopdragelsen i Generalens Huus, Informatoren og Lærerinden ere meget vel tegnede. En anden Bog, som jeg har bedet Deres Moder at læse og vil opmuntre Dem til det samme er: Abdalla eller Fiirkløveren, der nyligt er udkommet og særligt har tiltalt mig. Frøken Sophie Melchior faaer ikke Brev i Dag, som jeg først havde betænkt; men hils og siig at jeg skriver snart og glæder mig til at see hendes venlige Ansigt, hun vil hilse sine Forældre og Brødre fra mig. Hvorledes lever og "funderer" hvor musikalske Ven Hr Hägg? Altid ved Claveret? Altid paa Vei til Gade? Altid kort i Svar og fyldig i musikalsk Tanke; jeg sender ham hjertelig Hilsen! Ligesaa Thea, Carl og Emil. I Pintsen tage De alle ud paa Rolighed, i Juni tænker jeg mig at Anna og Harriet indtræffe, Sølvbryllupsklokkerne klinge, jeg synes allerede de ringe for Ørerne af Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Frøken Louise Melchior i Kjøbenhavn

Tekst fra: Niels Oxenvad