Dato: 17. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Emanuel Hansen
Sprog: dansk.

Basnæs den 17. Mai 1871

Kjære Hr Emanuel Hansen!

Det glæder mig, at De i Sommer flyver lidt ud i Verden, og at De vil besøge London! Der er meget at see og kjende, besøg tidt Museet; glem ikke Westminsterkirken, og see Dem lidt om i de store Slots-Parker i og om Byen. Jeg veed ikke hvorledes De lægger Veien der hen, men skal jeg raade Dem, da gaae paa Hen- eller Tilbageveien over Holland. Naar De fra Hamborg naaer Hanover, kan De , fra omtrent Klokken 10 om Formiddagen, med Banetoget, samme Aften naae Amsterdam, besøg da Leyden og Haag; fra Rotterdam naaer De paa Dampskib op af Schelde, hvor De jo kan tænke paa "Lohengrin", og efter en kort Jernbanetour Antwerpen og derfra / Gent, en høist interessant og gammel By; De gaaer da over Ostende og kan lægge Veien hjem herfra igjen over Bryssel og Köln. Anskaf Dem strax den nyeste "Handschels Telegraph" og faae Bædekers Reisebog for Holland og Belgien, en lignende, Hr. Lose har den, maa De have over London. - De ønsker et Brev med fra mig, det giver jeg med Fornøielse, naar jeg kun ret vidste, hvem jeg skulde skrive til. Jeg er meget kjendt i Engeland og kjender selv en Mængde, men staaer ikke [overstr: ikke] i Brevvexling med Nogen isærdeleshed. Dickens er død, og andre literaire Størrelser ere kun flygtige Bekjendtskaber. Ved Theatrene har jeg Ingen kjendt; Directeuren Lumly talte jeg engang med i Dickens Loge, men jeg veed ikke om han endnu har med noget Theater at / gjøre, eller hvor han opholder sig; De har Anbefalings Brev til Treskow og Gosch, begge ved det danske Gesandtskab, det er meget godt, jeg vil her føie et Brev til, nemlig nogle Ord til Ministeren selv, vor Landsmand General Bülow, han er en høist elskværdig Mand og vil vistnok være Dem til Gavn. [Se: brev Brev] Den danske Maler Frølich, som har givet Illustrationer til mine Eventyr og Historier, lever med sin Kone og Datter i London, hvor hen de reiste ved Krigens Udbrud; han er et fortræffeligt Menneske, en dygtig Kunstner og lever vist nok i Venskab med flere Aandsfæller. Hans elskværdige Frue og Datter gjør hans Huus saa hjemligt. Til ham / vil jeg ogsaa give Dem et Brev, [se: Brev] det er langt bedre end til een eller anden engelsk Familie, der maaskee kun viiste sin Venlighed ved en Indbydelse til et Middagsmaaltid der maaskee tog en god Komedieaften fra Dem.

Havde De i Deres Brev til mig udtalt Deres Reiseplan, kunde jeg i denne have givet Dem et eller andet Vink, nu kan jeg kun sige hvad jeg her har sagt og ømnsker Dem en glad og lykkelig Reise. Hvor De taler med Venner af mig og min Muse, bring dem, som Landsmand, en hilsen fra Deres hengivne

Hans Christian Andersen

E.S. I den danske Legation i London vil De erfare hvor Frølich boer.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 352, billed 6973-76)