Dato: 17. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Lorenz Frölich
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør

17. Mai 1871

Kjære Hr. Frølich!

Hr. Emanuel Hansen, ansat ved det kongelige Theater i Kjøbenhavn, en ung Mand med Læsning og Dygtighed, er Overbringeren af dette Brev og Hilsen. Det er hans første større Reise, han kommer til London, idet Shakesspeare og England særligt interessere ham. Han ønsker et Brev med fra mig, og jeg giver ham gjerne et Par, dog helst et til Dem, i det jeg veed, at De vil tilvisse være vor Landsmand til nogen Gavn. Jeg faaer dernæst ogsaa Lejlighed til at takke Dem for de smukke Illustrationer til første Blad af nye Eventyr og Historier; her har man et saa stort Udvalg at Enhver maa finde en / Mængde, som tiltaler ham, og det er ogsaa, i Publikum, skeet med disse. Særligt tiltale de poetisk smukke Billeder til "Dyndkongens Datter", og "Pigen, som traadte paa Brødet"; jeg finder især Helvedes Forgemak genialt givet paa et saa lille Rum. Man vil mere og mere herhjemme erkjende at De tilvisse er den Eneste, vi have, der i denne Retning af Illustrationer kan slutte sig til Pedersen. Jeg og mange glæde os nu til andet Bind, som skal komme til Julen; tredie Bind for 1872 savner endnu de fleste Billeder, men jeg antager, at De fra Reitzel har faaet alle Historierne, ligesom min seneste Fortælling "Lykke Peer", uagtet den ikke hører til denne Samling og / ikke er tænkt paa at skulle illustreres, jeg ønsker kun, at De, Deres Frue og Datter maa kjende den. De hjerteligste Hilsener til hver og min gjentagne Bøn at De vil give Hr Emanuel Hansen Besked om Et og Andet, der kan være ham til Gavn under Opholdet i London.

Deres Ven og Beundrer

H. C. Andersen /

[udskrift:]Den udmærkede Maler, vor Landsmand, Lorenz Frølich i London.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 354, billed 6981-84)