Dato: 11. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Alfred Ipsen
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 11. Maj 1871

Kjære unge Ven!

Tak for de to Breve, der fulgte sammen og de vedlagte, trykte Digte; Det har været mig en Glæde at modtage og læse disse.

Jeg erindrer ikke min Skrivelse, indholdet af den, som De venligt takker mig for; men det er mig uendeligt kjært, om den, som De skriver, har lyst klart med gode Tanker og Glæde ind i Dem. Den strænge Vinter og de gruelige Efterretninger om den blodige Krig har ret kuet mig, jeg har ikke følt mig i Stemning til Digbtning, men nu komemr Foraaret, det dufter og glinser allerede fra Skovbunden, jeg er herude paa Landet og ser Bøgene springe ud; her skal min første Skrivning være Tak til Dem for Deres Bog og Breve som jeg fik for 2 à 3 Uger siden. De er altsaa 19 Aar læser Artium og kommer næste Sommer til Kjøbenhavn som Student, det vil glæde mig at see Dem. Det Brev, De i Julen i Gimminge Præstegaard skrev til mig og lod ligge hen, saa at det først fulgte med den Skrivelse, De sendte mig den 16de April, har særdeles tiltalt mig,d et er saa ungdommeligt naturligt, ret en Klang fra en god Hjærtebund. Hvad Deres Bog melder om "Bragid (Skoleforeningens) Levnedsløb" var mig nyt og interessant. Jeg havde ikke vidst om dette aandelige Liv ved SKolerne i Norden, dette glædelige, friske Sind for Kunst og Litteratur. De spørger mig, naar jeg har læst de tilsendte Digte, om "denne Digten har en Fremtid for sig, eller ikke". Jeg vil haabe og tro, at den har hen; bestemt at forudsige en saadan kan Ingen, efter at have læst et Par, selv hældige Smaadigte; men, hvor Aandens Kærfter røre sig, er der en Dygtighed, og den kan virke godt paa mange Maader. Særligt smukt finder jeg det første Digt i Bogen. "Til Eventyrdigteren H. C. Anderrsen", uden at lade mig vildlede af det venlige Sind her mod mig, anseer jeg det for det heldigste, "Sanger fra Fjældet" og "Vilhelm Kaalund" er ogsaa smukke; der er Stemning i næsten hvert lille Digt og for hvad Svend Vonved har givet maa jeg ogsaa sende Tak. Er han Jævnaldrende med Dem? Han har Formen i sin Magt og forstaar at udtale, hvad han føler. Jeg er i hele denne Maaned paa Basnæs ved Skjelskjør og i Juni paa Rolighed, Østerbro ved Kjøbenhavn, dersom De har Lyst og Tid tilat skrive mig til. Benyt nu ret dette sidste, vigtige SKoleaar, bliv en dygtig Student vil Gud, da trives ogsaa de digteriske Spirer; m disses Fremtid kan jeg bruge et Udtryk, jeg alt har brugt her i Brevet:! Her er Foraarets Skovbund!". Gud raader for, hvorledes Skoven skal groe ...

Deres deeltagende

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm