Dato: 2. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen, May 2, 1871.

Dear and excellent friend:

My sincerest thanks for your fine sympathetic attitude towards me and my writings. Y ou have rendered the latter with great faithfulness; and you are also paying conscientious attention to my personal interests. It was three days ago today since I received your most welcome letter, and with it the two enclosed drafts, in part for Lucky Peer, and in part for what has recently fallen to my share for the Collected Writings. The drafts with my endorsement I turned over as before to the wholesale merchant, Melchior, who cashed these at face value, which I have thus received.

Day before yesterday the May issue of Scribner's Monthly Magazine arrived, but to my surprise I did not find in it any continuation of Lucky Peer; if it was already included in the April number I do not indeed know, as that has not reached me. I would like very much to receive the same. Yesterday evening all the books came by boat, and I leafed them through away into the night. The Story of My Life seems to me, has been rendered especially well, for which I thank you with all my heart. A few printer' s errors, or perhaps mistakes in reading my manuscript, I have come across, but these and similar ones can be corrected if a new edition is published some time. For example, Henriette Wulff’s sister, Mrs. Ida Koit, is mentioned; but her name is Koch. The Dutch actress in Amsterdam is not Gartmann, but Hartmann. I shall presently, when I am out in the country, read the whole book through. May it make a proper appeal to my friends and readers in the great America. Kindly extend to the publishers, and also to Mr. Scribner, my sincere greetings and thanks.

I left my winter quarters in the city the day before yesterday, quarters where in this unusually severe winter I suffered much from rheumatism and a bad cough. I have moved to the Hotel d' Angleterre, where I am living most comfortably. At the dose of this week I shall move from here to Basnæs, the lovely old fashioned estate on the Great Belt which you know from The Story of My Life. I shall remain there until the first days of June, when I shall be back here in Copenhagen in the beautiful house of my friends the Melchiors. But wherever I am, the postoffice will always be informed, so that all letters should be sent to the usual address.

Since Christmas I have felt in no mood for composition, but now when I am again out in the country, I hope that the muse will find me there, and that I shall be able, dear friend, to send you a new little story from Basnæs.

There is no suspicion of anyone having bought and presented me with my birthplace in Odense, nor do I entertain any such desire.

The most hearty greetings to you and yours from

your grateful friend,

H. C. ANDERSEN

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 2den Mai, 1871

Kjære, fortræffelige Ven! Min inderligste Tak for Deres varme Deeltagelse for mig og mine Skrifter; disse gjengive De med stor Omhu og mit personlige Erhverv tænker De ogsaa, omhyggelig paa. Det er i, Dag tre Dage siden jeg modtag Deres kjærkomne Brev og i dette de to vedlagte Penge-Anvisninger, deels for Lykke Peer, deels for hvad der i den senere Tid er tilfaldet mig for samlede Skrifter. Anvisningerne, med mit Navns Paaskrift gav jeg, som tidligere, til min Ven Grosserer Melchior der indløste disse for Pengebeløbet det jeg saaledes har modtaget.

I forgaars indtraf Mai-Heftet af Scribners monthly Magazine, men til min Forundring fandt jeg ikke i dette nogen Fortsættelse eller Slutning af Lykke Peer; om denne allerede har været optaget i April-Heftet veed jeg rigtignok ikke, da samme ikke er naaet til mig; jeg Ønsker gjerne at erholde samme. Igaar aftes kom med Skib alle Bøgerne, som. jeg, til ud paa Natten, har bladdret i. Mit Livs Eventyr synes mig at være særdeles vel gjengivet, hvorfor jeg af hele mit Hjerte takker Dem; enkelte Trykfejl, eller maaskee Læsefeil i mit Manuskript er jeg truffet paa, men disse og lignende, ville, om engang en ny Udgave kommer, kunne rettes, saaledes nævnes Henriette Wulfs Søster: Fru Ida Koit men hendes Navn er Koch, den hollandske Skuespillerinde i Amsterdam hedder ikke Gartmann men Hartmann. Jeg skal nu, ude paa Landet, gjennemlæse hele Bogen; gid at den ret maa tiltale mine Venner og Læsere i det store Amerika. Vil De bringe Forlæggerne, ligesom ogsaa Hr. Scribner, min inderlige Hilsen og Tak. Jeg har iforgaars forladt min Vinterbolig her i Byen hvor jeg i denne særdeles strænge Vinter har paadraget mig megen Rheumatisme og en slem Hoste, jeg er fløttet ind i Hotel d'Angleterre hvor jeg har det fortræffeligt og hvorfra jeg; ved denne Uges Udgang vil tage til Basnæs, den smukke gammeldagsbygget Gaard ved store Belt, den De kjender fra mit Livs Eventyr. Der bliver jeg til de første Dage af Juni og er da igjen herinde ved Kjøbenhavn paa mine Venner Melchiors smukke Villa, men hvor jeg end er vil man paa Posthuset altid vide Besked saa at alle Breve sendes under den sædvanlige Adresse. Siden Juletid har jeg aldeles ikke følt mig i Stemning til Digtning, men nu naar jeg kommer ud paa Landet haaber jeg at Musaen hilser mig i det Grønne og at jeg fra Basnæs kan sende Dem, kjære Ven, en lille ny Historie. Der er ikke Tanke om at Nogen har kjøbt og foræret mig mit Fødehuus i Odense, jeg Ønsker det heller ikke.

De hjerteligste Hilsener til Dem og Deres fra Deres taknemlige Ven

H. C. ANDERESEN

Tekst fra: Solveig Brunholm