Dato: 24. november 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24 Nov 1838.

Midt i Januar haaber jeg at mit dramatiske Arbeide Mulatten er færdigt; hvorvidt, som jeg bilder mig ind, dette Stykke skal gjøre ligesaa stor Epoke i mit Digterliv, som Improvisatoren har det, vil nu vise sig, men det tør jeg tro, at det er et Arbeide, som hverken Directionen eller Publicum kan forkaste. Jeg har altsaa en Slags Udsigt til i Begyndelsen af næste Aar at have en 6-700 Rdlr og kan altsaa let afgjøre min eneste Penge-Gjæld, den til Dem, men før dette Arbeide er fra Haanden maa jeg vist et Par Gange endnu ty til Dem og saaledes, naar vi i Dag eller imorgen sees bede Dem om 15 Rdlr, som De jo ikke nægter mig. Naar Stykket er fuldendt vil jeg bede om Deres Raad, hvorledes jeg skal faae Directionen til at bedømme det paa nogle Dage, jeg mener at jeg kunde udbede mig at læse det for dem. Dersom De - jeg mener Confer: Collin, - har Lyst at høre noget forud, saa smigrer De Forfatteren, der naturligviis gjerne vil have at De skal kjende det og have Interesse for det. Endnu et Spørgsmaal har jeg, skulde jeg imorgen skrive Adler til om Bibliothekarposten hos Prindsen. Ja, det nytter vel ikke!

Deres sønlig hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus