Dato: 6. april 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn den 6 April 1871.

Kære Fru Grevinde!

Hvor det var venligt og smukt at Deres Naade paa min Fødselsdag sendte mig Hilsen ved Telegram! jeg var vis paa at De og Deres deeltagende tænkte paa mig, men tydeligere dog at see Sort paa Hvidt derfor! ogsaa fra Fru Scavenius modtog jeg Telegram, Fru Serre sendte et lignende fra Dresden, Kjøbmand Brandts eet fra Amsterdam og Hr Melchior sit fra London. Jeg fik 21 Bouquetter og Potter med Blomster, deiligst mellem disse, var et fuldudviklet Bøgetræ med en heel Skovbund om, (der voxte blaae og hvide Violer, Anemoner Skovmærker om den lille Stamme.) Mange Besøg forundtes mig; Middagen feiredes iaar hos Henriques. Desværre var jeg slet ikke rask og har i Grunden ikke været det siden Julen; jeg lider af Hoste og Rheumatisme; det kolde slemme Veir kuer mig; før Varmen kommer bliver jeg ikke rask. Denne langvarige Forkjølelse har jeg faaet i min daarlige Bolig276 hvor der er forfærdelig fodkoldt; jeg har nu ogsaa sagt Leiligheden op ved Aprils Udgang. Først i Mai kommer jeg til Basnæs og haaber da at hilse paa Deres Naade og Børnekredsen; maa jeg kun finde Dem Alle vel. I Juni bliver jeg hele Maaneden hos Melchiors paa »Rolighed«, de feire da deres Sølvbryllup277. Det er ret en tung Sorg for vor kjære Kronprindsesse at hun har mistet sin Moder og det saa pludselig278. Forleden Søndag spiiste jeg hos Kongen279, der var endnu ingen Efterretning indtruffet om nogen farefuld Sygdom, den kongelige Familie var saa livlig og glad. Jeg havde det fortræffeligt derude. Kongen og Kronprindsen drak hver et Glas med mig og jeg havde den Ære at føre Prindsesse Thyra280 tilbords. Deres Naade vil saaledes see hvor hjertensgode og venlige de vare mod mig. Hr Greven, Excellensen, Deres egen Gemal, var der ogsaa, han førte Prindsesse Marie281 og sad mellem hende og Prindsesse Thyra, mig saa nær at vi kunde tale sammen. Siden har jeg igjen skrantet og Humeuret er ikke godt; gid dog snart Solen skinne varmt og jeg kan komme ud i Guds deilige Natur. Min Foraarssang fra ifjor, som havde Plads i "Lykke Peer" er blevet komponeret af Professor Hartmann og blev givet af Chor og Orchester i forgaars aftes282; det er et ganske deiligt Toneværk, som blev optaget med stort Bifald. Udstillingen er meget riigholdig iaar, der er Meget man kan glæde sig ved at see, mig tiltaler særligt et Blomsterstykke af Frøken Tscherning283, men der er, som sagt, en stor Mængde deilige Billeder. Bournonvilles seneste Ballet "Livjægerne paa Amager"284 er livlig og qvik, den drager Folk til Huset, Munchs Digtning "Moder og Søn"285 lige saa, i det samme spilles særdeles smukt, men det er i sig for bredt og har flere Gjentagelser. Jeg tænker mig at Deres Naade i disse Helligdage286 har hele Børnekredsen om Dem, hils hver og een! Alle! Alle! – Gid at jeg snart maa høre at Deres Naade er rigtig frisk og vel! Gud Vorherre bevare og velsigne Dem.

Deres taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus