Dato: 28. februar 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Knud A Claussen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 28 Februar 1871

Kjære Hr. Claussen!

Min Brevvexling er blevet saa stor, og jeg har dertil i lang Tid skrantet, saa at mange Breve ligge ubesvarede, men virkelige Venner vil forstaae det og tilgive, uagtet de ikke faa sort paa hvidt for, at de var i min Tanke. De faaer saaledes først i Dag Svar paa Deres Skrivelse fra 15de December, forrige Aar, hele to Maaneder ere hengaaede, men De maa i disse Dage dog have hørt fra mig, fornummet, at De var mig venligt i Tanke. Jeg har ved min Boghandler sendt til Dem første Bind af nye Eventyr og Historier, illustrerede af Frølich. Jeg vil haabe, at Bogen er for længe siden i Deres Hænder. De skriver, at Dgteren Munch har gjennemseet Deres nye Digte og vil anbefale disse; har han en dansk Forlægger til denne Bog, da skal jeg, om det har Betydning, ogsaa søge at være Dem til Tjeneste. Det kan hænde, at vi mødes i denne Sommer; jeg tænker meget paa at besøge Norge; Digteren Munch har tilbudt mig et Hjem hos sig, et lignende Tilbud har jeg endnu fra en anden elskværdig Nordmand. Føler jeg mig vel, og Tiden tillader det, da ser jeg endelig engang det herlige Norge, med de dybe Søer og de brusende Fosser. Vil De hilse Hr og Fru Munch venligst fra mig. Deres hengivne. H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost