Dato: 23. september 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, Tordenskjoldsgade N° 17,

den 23 September 1870

Kjære Ven!

Hvor i Jydernes Land er dog Jonas? Han sagde mig det, men jeg beholdt det uklart! saa gjerne skrev jeg Dig til, thi jeg slutter fra mig selv, ude længes man efter Breve. Hvor er Du dog Menneske? Jeg skrev da for flere Dage siden til din Moder og bad hende give mig din Adresse, men jeg har intet Svar faaet; saa gik jeg i Dag ud til Peter Møller og han sagde: Thisted, Kammeraad Andersen, at jeg kunde glemme Andersen, og desuden Thisted, den By jeg har seet, men ikke betraadt, og dog faaet et vældeligt tre doppelt Hurra fra. Da jeg for flere Aar siden kom fra Nørre Vosborg og med Dampskibet seilede til Aalborg, lagde vi an ved Thisted, jeg sad i Kahytten, og blev kaldt op paa Dækket, man sagde der stode Venner paa Skibsbroen, de vilde hilse paa mig; jeg kom derop og saae Hattene svinge; hørte Hurra-Raab; kjender Du nu Nogen der raabte / hjerteligt da hils ret hjerteligt fra mig, ogsaa dem som ikke raabte! Der er Du altsaa! i Thisted, Hexehistoriernes By, som Holberg giver dem! - P: Møller fortalte mig at Du kom derover med en kolosal Forkjølelse, som Du slog ihjel ved en Seilads i Stormveir. Det er en ny Cuur. Har Du det godt? Skraber Du Noget! Spiser Du saa Skrabet eller finder Perler i Skallerne? - Gid at jeg maa høre, at Du var glad, følte Dig vel. Saaledes saae Du ud da jeg sidst saae Dig! hvorledes havde Du det indeni. Hvorledes lever og lider Vedkommende? Send en Hilsen fra mig! - Jeg har nu forladt de kjære Venner paa Rolighed og er flyttet ind i Tordenskjoldsgade, det er noget dyrt 360 Rdlr aarligt for to temmeligt smaa Værelser og det over Porten, som gjør det fodkoldt, jeg havde hos Edgard faaet større Stuer, men maaskee ikke saa god Opvartning som her hvor jeg nu er. Jeg har pyntet paa de to Stuer saameget / jeg kunde, anskaffet mig nyt Gulvtæppe og flere Nødvendigheder og Stads. Min Stue til Gaden vil Du vist finde særdeles hyggelig, den vilde være et smukt Kabinet, hvor jeg kunde sidde og skrive og læse, men jeg maatte have en større Stue tæt ved til at modtage Venner i, og kunde med dem have en glad Aften, det kan jeg ikke her. Faa Aar har jeg endnu kun at leve i og det kunde være fornøieligt at leve disse. Nu sidder jeg som Fuglen i et lille forgyldt Buur, med Fuglegræs og Blomster rundt om; disse maa jeg takke Fru Melchior for. En heel Uge har jeg været i Byen, boer tæt ved Theatret og har kun en halv Time een Aften til Operaen "Barberen" været i Theatret. Jeg.morer mig ikke der, som i den tidligere Tid. Casino er mig ikke fristende - saa sidder jeg heller i min lille Stue og skriver til gode / Venner. I Dag har jeg læst Lykke-Peer hos Gade og havde stor Glæde deraf, som jeg har havdt den af Alle - uden af [overstr: een] - ! find nu [Østers rettet til:] Perler i Limfjordens Østers, jo rigere Du bliver, des mere rundhaandet vil Du blive i Roes og Erkjendelse. Det var nu Andersen. Siig mig saa lidt om Kammeraad Andersen, din Vert og din Ven i det gode Thisted? Gjerne vilde jeg give Dig noget Interessant men Kanonskuddene have endnu ikke lydt 27 Gange fra Volden. Fra Peblingesøen, hvor de smaa Børn jo hentes, hører jeg at Clara Winding vil snart erholde en lille Hr eller Frøken Winding. Der er Glæde i Familien. Hvad der egenligt fylder mig, Krigen! det ulykkelige Frankerige, vil jeg slet ikke skrive om. Det er som jeg drømte en fæl Drøm. Det plattydske Eventyr om Fiskeren og hans Kone, hun som til sidst vilde være den gode Gud, være ufeilbarlig og da sad i Muddergrøften tænker jeg paa ved Paven [Langs kanten:] Glæd mig med Brev.

Din Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 133-36)