Dato: 19. september 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

679. Til Henriette Collin. »Rolighed«, Søndag-Formiddagden 19 Sept 1870

Kjære Fru Collin!

Endnu er jeg her paa Rolighed; Veiret er i Dag saa smukt, Solen varm og ud for Døren strækker sig den friske grønne Græsplet; imorgen flytter jeg ind i Tordenskjoldsgade, hvor der nu er nogenlunde istand; jeg har i de senere Dage været der daglig for at ordne mine Ting; Meget maatte sættes istand; Plaid, et Par Gulvtepper, en Frakke etc. er aldeles ødelagt af Møl i denne Sommer, det er ærgerligt. Jeg har faaet nyt Gulvteppe og flere Fornødenheder, saa at jeg vistnok ogsaa kunde have kjøbt Gardiner; det var Anskaffelsen af disse som blev Skyld i at jeg ikke kom til at boe hos Edgard Collin, jeg er ved, stærkt at fortryde det, da jeg hos ham havde, for samme Priis, faaet en langtstørre Leilighed, end den jeg nu har; den er al for lille. Jeg har dernæst selv maattet anskaffe Bordteppe etc., da det som blev le­veret mig saae for usselt ud. Jeg havde det større og nettere hos Frakken Hallager og det kostede mindre. Kom nu selv at see hvor lidt jeg har for 360 Rdlr aarligt. Professor Holst giver for en stor Leilighed med 7 Værelser kun 400 Rdlr. Imorgen altsaa, om Gud vil, fløtter jeg ind! det er da netop to Maaneder siden at jeg kom her ud til Melchiors, De vil da indsee at jeg her er groet fast; Tiden er imidlertid jaget hen, jeg har i den levet, som andre Folk, i stadig Spænding om Krigen, de ulykkelige Mennesker!732 Hvilke Rædsler; grueligst er mig Nedstyrtningen i Steenbruddene, hvor man hørte de Døendes Suk i flere Døgn.–Hvad forestaaer i Paris ! Hver Dag kunne vi vente at høre herom. Dersom De er saa venlig at sende mig Jonæ Adresse, da skriver jeg ham til, jeg veed at det vil fornøie ham. I For­middags var jeg inde i Byen, der erfarede jeg at Theodor er i Dag i Hellebæk. Hvor længe vil De blive der - Kan ikke Theatret herinde lokke Dem - Jeg har endnu ikke været der, uagtet »Liden Kirsten«, med Frøken Rung, i Hovedrollen allerede er opført to Gange; paa »Lykke-Peer« er nu trykt 8 Ark, Bogen bliver hele 16 Ark og jeg haaber at De skal have Fornøielse af at læse den. Til Deres Mand gjemmer jeg Manuskriptet.–I Bogen komme to Hunde for »Flick og Flock«, jeg maa vel have to saadanne søde Dyr derind for at Theodor kan faae Lyst til at læse samme.–Hils Deres Mand og Louise; den Lyde hos hende De antyder, berører vistnok Sma­gens Gebeet, men om Smagen veed De kan der ikke disputeres. Orla Leh­mann har jeg aldeles ikke seet siden jeg ifjor tog til Nizza; vi mødtes saa sjeldent i de senere Aar; som unge Mennesker kjendte vi hinanden, levede en Deel med hinanden og fra den Tid skriver det sig at vi sagde Du til hin­anden.–De husker hans Forundring engang hjemme hos Dem over at Deres Mand og jeg tiltalte hinanden med det fremmede De. Jeg længes nu meget efter at see Dem i Hovedstaden, langt fra det siberiske Hellebæk.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost