Dato: 30. august 1870
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

676. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard 30te Aug [1870]

Dersom jeg var forfængelig, kjere Andersen'ndash;hvad jeg naturligvis ikke er'ndash;saa vilde Deres Opfordring til mig om Brev, fylde mig med Stolthed, men da jeg kjender Dem og kjender mig selv, saa tager jeg ingen Skade, men opfylder med Glæde Deres Ønske.

Naar jeg skulde fortælle Dem noget om Aalsgaards Livet vilde jeg komme i Forlegenhed, thi Storm og Kulde ude og Træk-Vind inde, det kjender De, og vil jeg tale om Solskin og Varme og vidunderlig deilig Sol-Nedgang, saa tror De mig ikke og derfor vil jeg helst lade være, og vænte til De engang bygger Dem et lille Huus ved Siden af os i Ellekilde saa skal De selv erfare at jeg taler sandt.–Det glæder mig at De har seet og talt med Henrik Ibsen, han er eiendomlig og tiltalende, men hvorfor læser De Peer Gynt'ndash;Lad den ligge og læs Brand og læs Kongs Emnerne ! !

Bring min Hilsen til Familien Melchior, jeg hører med oprigtig Glæde at der kommer gode Efterretninger fra Døttrene, er der lagt Plan for Vinteropholdet.–

Det sidsteTelegram fortæller at Commu[n]al Bestyrelsen i Paris opfordrer Alle som ikke kunne slaaes, til at forlade Paris, men de som slaaes kommer nok til at trænge haardt til dem hjemme'ndash;men Gid Alle Gamle og Alle børn vare vel borte naar det rædselsfulde Arbeide begynder'ndash;Jeg synes at man efter denne Krig maa antage Krig for en Umulighed, og for en Sikkerheds Skyld skulde Alle Vaaben i hele Verden sænkes der hvor Havet er dybest'ndash;Saa kunde man drukne Bismark som Slutsteen paa samme Sted.–

Idag tager Theodor hjem til sine Vinter Pligter og Nydelser, og de fleste Sommergjæster ere nu borte og Efteraars Baderne begynde at vise sig. Professor Roed er her i denne Tid for at male Kullen, men Kullen vil ikke, den svøber sig i Sorte Skyer og forsvinder'ndash;Sangerinden Frøken Pheil skal til Vinter bo i Huset hos Roeds'ndash;det kan blive deiligt for dem naar hun synger'ndash;maaskee er hun ligesaa sød naar hun taler.–

Jeg vilde ønske, kjere Andersen at De i Deres Forhold til Hellebæk vilde tage Exempel af den gamle Digter Hauch, han gaar alene ud i Badehuset og svømmer ene om paa de vilde Bølger, naar han kommer hjem gjør han fik svensk Gymnastik med en Kraft i Bevægelserne som er forbausende og mellem os sagt lidt komiske og da han altid foretager dem med en Slags Offentlighed, har vi daglig dette Syn'ndash;han tager Hoved Luftbad med Hatten i Haanden og sidder Kl 11 om Aften[en] og digter (antager jeg) for aabne Vinduer !–See han forstaaer at nyde Hellebæk'ndash;

Lev vel kjere Andersen, jeg er

Deres hengivne

Jette C.

Fortæl mig endelig hvad Indtryk Deres nye Bolig og Vertinder gjør paa Dem og hvordan De har indrettet Dem.–

[ De sidste Linier er skrevet i Margen

]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost