Dato: 15. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

»Rolighed«, Østerbro, 15 August 1870.

Kjære, velsignede Fru Grevinde!

Deres Naade, antager jeg, er paa Deres hyggelige Holsteinborg i Børnekredsen og hører daglig fra Deres fortræffelige Husbond. Jeg har ikke i lang Tid seet Hans Excellense, han har tilvisse uendeligt meget at bestille saa at man ikke bør trætte ham ogsaa med Besøg; jeg har desuden ikke været inde i Byen mere end een Gang i de seneste 14 Dage; der smælter man i Solvarmen; jeg er blevet under de skyggefulde Træer paa »Rolighed« og har gjennemskrevet og atter gjennemskrevet min Fortælling om "Lykke-Peer"&, jeg endte den for tre Uger siden ude paa Strandveien hos Henriques269, hvilket jeg nok fortalte Deres Naade da jeg senest havde den store Glæde at tale med Dem. Det var godt for mig og for Bogen at jeg den Gang fik den endt, nu var det ikke skeet, saaledes fylde Krigsbegivenhederne mig. Jeg, som vistnok de Fleste, lever i stor Spænding under disse blodige Kampe. Kommer dog aldrig den Tid at al Krig ophører. Det er forfærdeligt at see ind i al den Ulykke. – Det var min Plan at jeg i August vilde tage over til Frijsenborg, men nu kan jeg ikke tænke derpaa; uagtet der vel ikke skeer nogen Bevægelser her nord paa, er man dog helst i sit Hjem og her har jeg hver Dag Aviserne i Mængde. Til Fyen tager jeg vist nok heller ikke, da Grevinde Moltke neppe kommer hjem og det vil være trættende for Hr Greven alene at modtage Besøg. Rimeligviis bliver jeg nok endnu en Tid her ude hos Melchiors og har fra 1ste September leiet Værelser i Tordenskjoldsgade første Sal. Ved Julen udkommer Lykke-Peer270, som jeg glæder mig til at de kjære Venner paa Holsteinborg skulle læse, der sprang den Digtning frem, de morsomste Scener ere der bragt paa Papiret. Slutningen troer jeg er heldig og poetisk. Man spaaer mig megen Glæde af denne Bog. Maa der nu kun groe Held og Glæde for vort kjære Fædreland i disse alvorsfulde Tider. Jeg har den stadige Forvisning at Vorherre ikke slipper os og vort lille Land. Her er endnu saa megen Kraft og Aandsfriskhed at det kan og maa groe! Bring Hs Ex, Hr Greven min hjertelige Hilsen og ligesaa den, fortræffelige Komtesse Bodil, min Ven Christian Christoph, Ulrik Adolph, Elisabeth og lille Fritze-Wanda. Naar og hvor mon vi sees? Sommeren vedbliver at være varm og smuk! den er een af de smukkeste jeg længe har oplevet her hjemme, og dog er Sindet tungt; "Ingen veed hvad imorgen skeer!"271

Hav Tak for al den smukke, varme Deeltagelse Deres Naade viser mig og altid har viist. Gud glæde og velsigne Dem!

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen.

E. S.

Igaar fik jeg Brev fra Baronesse Jonna Stampe, hun beder mig at hilse Deres Naade.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus