Dato: 8. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

672. Til Henriette Collin.

»Rolighed«, Østerbro, 8 August 1870.

Kjære Fru Collin !

Lange, mange, ja trange Tider ere gaaede siden De sidst forundte mig en Skrivelse; mit Brev veed jeg dog er kommet Dem i Hænderne, man har fortalt mig at De med et eget Smiil har spurgt til mig: »angaaende For­kjølelsen i Hellebæk!« Himlen bevare Dem for Zephirerne der oppe!–Men Spøg tilside! jeg længes at høre fra Dem og Deres ! at de tre Mænd, i de senere varme Dage, vistnok »de tre Mænd i den gloende Ovn«, arbeide saa at det gaaer over det Ubegribelige, er naaet her ned ved Rygte: »De slide sig op, slide, som Trælle !« saalunde staaer der paa Budstikken. Theo­dor har vel været i Byen den første for at fylde sine Lommer med det blanke Guld, og »Hundene ere gaaede eensomme ved Stranden«, Deres Mand har vel været i Byen om Onsdagen og Jonas vel engang om Ugen, men ingen af disse kjære Mennesker have viist sig paa »Rolighed«, hvor de ere saa velkomne og hvor de ofte nævnes. Siig til Jonas at jeg forleden tog til Byen ene og alene for at hilse paa Peter Møller, men Buret stod tomt Fug­len var flyvet ud i Skoven, der bygger han nok? Fru Bøytner talte jeg med Dagen efter hendes729 Hjemkomst; hun har gaaet en Deel igjennem før hun naaede hjem. Een Gang maatte hun og Frøken Pingel sidde 5 Timer i en Banegaard før Toget gik afsted, og en lang Strækning kjørte de i en Vogn uden Sæder og maatte sidde paa nogle henslængte Kurve. Melchiors to unge Døttre, ledsagede af Israel og Johanne, ere heldigviis nu anbragte i Interlaken, Johanne tager Luftbad paa Rigi, men hvorledes de komme hjem nu om en Maaned, er uvist! Anna og Harriet blive i Interlaken til de i September-October kunne gaae til Algier eller St Croix. Det er svære, tunge Tider, jeg lever nu igjen kun i Aviserne ; godt er det at jeg fik Lykke­-Peer« færdig i det Krigen brød ud. Jeg sluttede min Fortælling den sidste Dag jeg var paa »Petershøi«; siden er hengaaet omtrent tre Uger og i disse har jeg gjennemskrevet det Hele. Jeg er ret tilfreds dermed. Den første Halvdeel De kjender, er den meest moersomme, Resten er derimod mere i poetisk og digterisk. De blodige Efterretninger fra Krigs Skuepladsen fyl­de og ryste mig ! Hvad vil skee !–Under disse storartede Bevægelser, har jeg ikke taget nogen Bestemmelse med Hensyn til Besøg paa Frijsenborg, jeg kommer neppe længer iaar end til Glorup, ja maaskee bliver jeg her paa Rolighed. Fra første September har jeg min Leilighed i Torden­skjoldsgade hos Frøknerne Raasing, (jeg veed ikke ret Navnet.) Vil De fortælle Fru Bille at jeg har taget denne Leilighed, og takker hende for at hun anbefalede mig den. Jeg haaber at faae det godt og blive tilfreds. Hils Frøken Louise og de Gjester De rimeligviis har. Snart glæder De mig vel med Brev. Fru Melchior hilser.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost