Dato: 17. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

"Petershøi" ved Klampenborg den 17 Juli 1870.

Kjære, velsignede Fru Grevinde!

Hvor blev jeg glad igaar da jeg paa mit Udkig fra Haven her paa "Petershøi" saae mellem de mange Vogne der kom fra Veddeløbet265, Vognen hvori Deres Naade og Deres Børn sad; Tak for de hjertelige glade Hilsener, jeg var ved disse baaret til Holsteinborg og savnede ikke der min unge Ven Ulrich Adolph. Tak for det, som altid, hjertefulde kjære Brev De for faae Dage siden forundte mig, for dette og for Hilsenerne igaar kunde og maatte jeg skrive, dog maa jeg ærligt tilstaae at min Skrivelse egentligt kommer for at tyde paa at jeg med Hjerte og Tanke er hos Deres Mand paa hans Festdag imorgen den 18 Juli. Først vilde jeg ligefrem have skrevet ham til, men nu da Deres Naade er i Byen hos ham, veed jeg at De venligt vil vælge Øiebliket til at bringe ham min Lykønskning i hans nye Leveaar, maaskee det meest betydningsfulde i hans Liv, som det synes at kunne blive det for Danmark, saaledes som Begivenhederne nu stille sig266. Det er tungt at være et lille Folk, der ikke har Arms Styrke, som det har Aands og Hjertes, men Gud vil ikke slippe os og virke gjennem vore af ham stillede Førere. Den alvorsfulde Tid fylder os Alle, og hvor stærkt maa da Hjertet banke hos vor velsignede kjære Konge og de som staae ham nærmest. Jeg forstaaer saa godt hvad hvert ædelt, dansksindet Hjerte i dette Øieblik føler, hvor megen dyb Alvor der gaaer gjennem Deres Mands Hjerte i det Aar som nu begynder for ham. Gud glæde og styrke ham i al hans gode Gjerning! siig ham med faae Ord min inderlige Deeltagelse og det taknemlige Sind jeg er opfyldt af mod ham, det er født og baaret ved den hjertelige Velvillie han og hans Huus altid viiste mig. Gud glæde og velsigne ham.

I Ugen som kommer tager jeg til Byen; paa Tirsdag267 fløtter jeg ind paa »Rolighed«, maaskee jeg dog i de da nærmeste Dage faaer hilset paa Deres Naade268.

Deres taknemlige ærbødige

H. C. Andersen.

Til

Hendes Naade Fru Lehnsgrevinde Holstein til Holsteinborg.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus