Dato: 15. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Petershøi den 15 Juli 1870.

Kjære Fru Melchior! Imorgen, riimeligviis, modtager De dette Brev; da har jeg været her ude hos Deres Broder en heel Uge. Jeg kom inderlig forkjølet, efter Besøget, den blæsende Dag, i Hellebæk; tre Aar efter hinanden, hver Gang jeg er kommet hjem fra denne Udflugt har jeg været saa forkjølet som et Menneske kan blive; denne Gang har jeg hele tre Dage holdt mig inde levet meest ved Havresuppe og Salmiak. Jeg har saaledes endnu ikke endnu kunnet besøge Frøken Jette Melchior, det jeg gjerne vilde, og nu jeg er bedre, er jeg saa opfyldt af min nye Fortælling, som jeg begyndte paa Holsteinborg og der tog Nattesøvnen fra mig og som igjen i saadan Fylde skyder frem, at jeg bliver aldeles indenfor "Petershøis" Enemærker. En Uge er saaledes hengaaet imorgen. I den havde jeg haabet at see Dem herude, det er blevet mig sagt; jeg havde glædet mig til et lille Brev, thi i hvor venlige og gode man end er mod mig herude, jeg længes dog efter Opholdet paa "Rolighed"; men naar bliver det? Jeg tør ikke sige et Ord, og skulde jeg sige Noget, da var det hvad jeg har sagt fra Deres Ankomst: "Gid De dog nogle Dage vilde lukke Deres gjæstfrie Dør og faae Hvile!" Gode Venner strømme ind paa Dem, men De har at ordne Huset, De har at sørge for Annas fremtidige Ophold, De har at pleie Dem selv

- Lad mig dog endelig ret snart, kun et Par Ord, erfare hvorledes De har det, og hvorledes Alt stiller sig, og om De nu har faaet Deres nye Tjenestefolk. De skriver mig til naar jeg tør komme, jeg kjører fra Petershøi lige til Deres Dør, men før De forunder mig det, vil jeg bede om at alle de Sager jeg har efterladt paa Høibroplads, i en Afdeling af det Skab som staaer i Deres Værelse, hvorom Jomfruen veed Beskeed, maa blive bragt ud til "Rolighed"; Deres Vogn kjører vistnok daglig ud inde fra Byen og der vil en Dag, før jeg kommer, være Plads for disse Sager; det vilde være mig behageligt at finde samme naar jeg indtræffer. Troer De imidlertid at det ikke kan skee den Tid De har tidligere fastsat, saa siig mig det aabent og ligefremt! Tænk endelig først paa Dem selv og Deres Befindende og saa

- ganske lidt paa Deres hengivne, taknemlige

H. C. Andersen

E.S. Deres Mand og Børnene min hjerteligste Hilsen.

[Kuvert: Til Fru D. Melchior født Henriques. Adresse: Velbaarne Hr. Grosserer Melchior paa "Rolighed". Østerbro. Kjøbenhavn. Påskrevet 15/7 70, Poststempel F 15/7 70 P og KBH.ØSTB.EXP.15/7 870

Tekst fra: Niels Oxenvad