Dato: 11. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

670. Til Henriette Collin.

Petershøi ved Klampenborg den 11 Juli 1870

Kjære Fru Collin !

Tak for den varme Modtagelse i det kolde Hellebek, Tak for hvor godt De og Deres undte mig det; Hellebek under mig, mærker jeg, ikke noget Godt. Det er nu tredie Gang jeg er kommet syg derfra og eengang henter jeg vist der min Helsot; næste Aar boer De jo der Nordpolen et Stykke nærmere. Tak for det store Tørklæde De laante mig til Hjemreisen, det er vel, haaber jeg, nu igjen i Deres Værge. Aftenen var imidlertid ikke saa kold som Formiddagen, Blæsten havde for en Deel lagt sig men jeg kom hjem, som sædvanlig, fra den Kant, med en ordenlig Forkjølelse. I Fre­dags betog den aldeles min Stemme, Løverdag var jeg med Gigt, Hoved­pine og Kuldegys, men bestemte mig dog til at kjøre her ud til Henriques, hvor jeg i Dag, paa tredie Dag, sidder inden Døre med Mixtur og Havre­-suppe; det vilde jeg ikke saaledes kunde have havt i Hotellet, saa at det er godt jeg er her.–En Uges tid bliver jeg og tager da til Melchiors paa »Rolighed«­. Jeg havde haabet at see Jonas i Byen om Løverdagen, han talte derom. Jeg syntes ogsaa at jeg fra mine Vinduer saae ham om Morgenen gaae forbi, men »han saae ikke op«, ikke engang med Øinene. Hils ham ! –Deres Mand, Louise, Fru Sommer og vor gode Doctor, som medens os, i Grunden »lever et Hundeliv«, min hjerteligste Hilsen! Uagtet min Age Forkjølelse har jeg dog i disse Dage fortsat »Lykke-Peer«; i denne727 Uge trækkes Lotteriet; troer De da at jeg vil kunde benævnes med samme Navn?

Snart har De Billes paa Høiden over Dem, hils! jeg udtalte for Fruen728 min Vrede mod det ødelæggende Hellebæk,: det bør døbes om til »Feberkysten«, »Dødsseilernes By«,»Vindenes Hjørne«, »Doctornes Levevei«, »det sjællandske Grønland« etc., nu kan De vælge !–Jeg lyser min hele Vrede over Egnen og dens Kjøretøi, og skal ved Leilighed, naar jeg skriver et Eventyr om Feberen og hendes Søstre, henlægge Scenen hvor den er lagt af Vorherre og hvor desværre flere af mine Venner have »lagt sig paa Lan­det«. Det er reent forbandet! det nøs jeg paa og drikker Salmiak. Tak!– Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Glæder De mig med Brev, da send det til Hr Martin Henriques, Høibroplads 6. Læg ingen Luftning deri fra Deres feberbringende Hellebæk.

[ I Margen:] Viften er indlagt i Dronningens Tvergade.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter